Grzegorz Moskal, Aleksandra Rozmysłowska, Andrzej Gazda, Marta Homa

WYBRANE TERMOFIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PROSZKÓW CYRKONIANOWYCH NA BAZIE PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH TYPU RE2Zr2O7 (RE- Gd, La, Sm, Nd) PRZEZNACZONYCH DO NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO POWŁOKOWYCH WARSTW BARIEROWYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych termofizycznych właściwości proszków ceramicznych typu RE2Zr2O7 (RE - Gd, La, Nd, Sm) przeznaczonych do natryskiwania plazmowego powłokowych barier cieplnych. W celach porównawczych przedstawiono również wyniki dla standardowego proszku typu ZrO2-8% wag. Y2O3 (Y8SZ). W celu wyznaczenia tych parametrów wykonano badania przewodności temperaturowej a (metodą laser-flash) oraz ciepła właściwego cp, stosując różnicową kalorymetrię skaningową DSC. Zakres temperatury pomiarów wynosił 25-1500°C. Badaniom poddano próbki spiekane w 1000°C. Przeprowadzone badania wykazały, że przewodność temperaturowa proszków typu RE2Zr2O7 jest w temperaturze 1000°C niższa niż proszku Y8SZ. W zakresie temperatury 25-750°C wyższą przewodność temperaturową niż proszek Y8SZ wykazywał proszek typu La2Zr2O7. Najwyższą wartość ciepła właściwego wykazuje proszek cyrkonianowy Y8SZ, natomiast najniższą proszek na bazie cyrkonianu samaru.


Słowa kluczowe: powłokowe bariery cieplne, natryskiwanie plazmowe, ciepło właściwe, przewodnictwo temperaturowe,
pdfPobierz artykuł 780.8 KB >>