WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (pdf)

Oświadczenie dotyczące praw autorskich_2019 (pdf)

Licencja CC BY-SA 4.0_2019 (pdf)

Oświadczenie dotyczące praw autorskich (pdf)

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej - MNiSW (pdf)

 

Zasady etyki publikacyjnej czasopisma zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej
COPE (Committee on Publication Ethics)

Kwartalnik „Prace Instytutu Odlewnictwa" realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics), dlatego też wszyscy zaangażowani w proces wydawniczy, czyli redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca, powinni zapoznać się ze standardami stosowanymi w wydawnictwie Instytutu Odlewnictwa.

Komitet Redakcyjny

 1. Jest odpowiedzialny za podjęte decyzje, które artykuły przysłane do Redakcji powinny być publikowane oraz za wszystko, co zostało opublikowane w kwartalniku. Przy podejmowaniu tych decyzji Redaktor Naczelny powinien się kierować polityką Komitetu Redakcyjnego czasopisma, a także wymogami prawnymi regulującymi naruszenie praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innymi członkami Komitetu Redakcyjnego i Recenzentów. Redaktor powinien zachowywać normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki narażające normy etyczne i intelektualne oraz być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień i przeprosin, jeśli zajdzie tylko taka potrzeba.
 2. Redaktor Naczelny powinien oceniać nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub przekonania polityczne Autora/Autorów. Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza Autorem/Autorami, Recenzentami lub potencjalnymi Recenzentami oraz członkom Redakcji czasopisma i Komitetu Redakcyjnego kwartalnika.
 3. Członkowie Redakcji nie mogą ujawniać żadnych informacji o nadesłanej pracy nikomu poza Autorem/Autorami, Recenzentami i potencjalnymi Recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (m.in. tłumacz, korektor językowy) oraz wydawcą.
 4. Zadaniem Redaktora jest dążenie do zapewnienia sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Dlatego też przed rozpoczęciem procesu recenzji Redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów wynikające z konkurencji, współpracy, innych relacji i powiązań z każdym z Autorów, firm, instytucji związanych ze zgłoszonymi artykułami. Redakcja powinna wymagać od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów oraz publikować poprawki, gdy sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu artykułu. Mogą zostać podjęte inne działania, jak np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

Konflikt interesów

Innymi określeniami tego zjawiska są konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Do konfliktu interesów dochodzi wówczas, gdy Autor lub jednostka, którą reprezentuje, Recenzent lub Redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne albo osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Potencjalny wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Przykłady konfliktu interesów najczęściej związane są z relacjami ekonomicznymi, takimi jak: zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, dokonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz, a także relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe. Tego typu sytuacje niosą ze sobą ryzyko podważenia wiarygodności czasopisma, Autorów, a nawet badań naukowych. Każdy Autor i Recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, jest zobowiązany zgłosić ten fakt Redakcji.

Autorzy

 1. Za Autora artykułu uznaje się osobę, która w znaczący sposób przyczyniła się do powstania koncepcji pracy lub do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że Autor publikacji dopuścił się plagiatu, sfałszowania danych lub autoplagiatu, Redakcja „Prac Instytutu Odlewnictwa" zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie kroki przewidziane w wytycznych COPE. Może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej Autora, odrzucenie danego artykułu oraz odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.
 2. Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować dwa rodzaje naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej Autor ani jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja, w której osoba wymieniona jest w publikacji jako Autor, mimo że jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub żaden.
 3. W składanym oświadczeniu należy umieścić informację o charakterze wkładu Autorów w powstanie publikacji. Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich Autorów. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w sporze dotyczącym autorstwa. Jeśli zmiana informacji o Autorach dotyczy opublikowanego już artykułu, w kolejnym numerze czasopisma zostanie opublikowany wspomniany artykuł zawierający korektę tekstu.

Recenzenci

 1. Recenzja pomaga Komitetowi Redakcyjnemu w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i dzięki komunikacji Redakcji z Autorem ma pomóc twórcom tekstu w poprawie artykułu.
 2. Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez. Personalna krytyka Autora jest niedopuszczalna.
 3. Każda osoba zaproszona do recenzji, która nie czuje się kompetentna do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Redakcję.
 4. Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny.

Wydawca

W przypadkach nierzetelności naukowej lub plagiatu Wydawca podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, wycofanie artykułu z czasopisma.