Małgorzata Warmuzek, Łukasz Boroń, Adam Tchórz

APARATUROWE I METODOLOGICZNE ASPEKTY ILOŚCIOWEJ ANALIZY MIKROSTRUKTURY ŻELIWA

Streszczenie

W pracy porównano wyniki zastosowania różnych systemów obrazowania mikrostruktury (mikroskop świetlny oraz tomograf rentgenowski) oraz różnych systemów analizy obrazu do pomiaru wybranych parametrów stereologicznych i geometrycznych dla dwóch modeli morfologicznych, występujących w stopach odlewniczych, na przykładzie żeliwa z grafitem sferoidalnym i krętkowym. Wykazano statystycznie istotne różnice pomiędzy uzyskanymi wynikami pomiarów, spowodowane przede wszystkim jakością obrazu poddanego analizie oraz lokalnymi cechami geometrycznymi analizowanych obiektów. Porównano wyniki klasyfikacji wydzieleń grafitu według klas wielkości przyjętych w obowiązującej normie PN-EN ISO 945-1, przeprowadzonej na podstawie różnych procedur obrazowania.


Słowa kluczowe: mikrostruktura, analiza obrazu, grafit, żeliwo, parametry stereologiczne, klasyfikacja grafitu,


pdfPobierz artykuł 1.72 MB >>Piotr Drzymała, Piotr Długosz, Paweł Darłak

POPIOŁY LOTNE JAKO ZBROJENIE KOMPOZYTÓW METALOWYCH NA OSNOWIE STOPÓW METALI LEKKICH. CZĘŚĆ 1. GOSPODARKA ODPADAMI ENERGETYCZNYMI

Streszczenie

W pierwszej części publikowanego cyklu zaprezentowano strukturę światowego rynku energetycznego, z uwzględnieniem podstawowych technologii produkcji ciepła i energii elektrycznej w konwencjonalnych procesach spalania węgla. Zwrócono uwagę na problemy związane z powstawaniem i gromadzeniem odpadów. Nakreślono perspektywy gospodarczego wykorzystania popiołów lotnych w odlewnictwie metalowych materiałów kompozytowych.


Słowa kluczowe: energetyka, węgiel, popiół lotny, gospodarka odpadami, badania wysokotemperaturowe, kompozyty ALFA,


pdfPobierz artykuł 1.02 MB >>Dariusz Rudnik, Natalia Sobczak, Andrzej Gazda, Marta Homa, Aleksandra Siewiorek, Krystyna Pietrzak, Katarzyna Makowska

WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNE ŻELIWA PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI TARCZ HAMULCOWYCH

Streszczenie

Praca przedstawia wyniki szczegółowych badań podstawowych właściwości termofizycznych tarcz hamulcowych wykonanych z żeliwa szarego. Próbki żeliwa badano przed i po procesie eksploatacji w układzie hamulcowym. Zmierzono współczynniki przewodnictwa temperaturowego w funkcji temperatury za pomocą jednego z najnowocześniejszych zestawów aparaturowych LFA 427 (Laser Flash Apparatus) firmy Netzsch. Wykorzystując różnicową kalorymetrię skaningową DSC i technikę dylatometryczną wyznaczono ciepło właściwe cp(T) i gęstość d(T), co pozwoliło na obliczenie współczynników przewodzenia ciepła λ(T) za pomocą oprogramowania Netzsch LFA Analysis. Badania właściwości termofizycznych pozwoliły na identyfikację przemian fazowych zachodzących w stanie stałym (przemiana eutektoidalna) i ciekłym (topnienie żeliwa, obecność eutektyki fosforowej). Porównanie właściwości termofizycznych dwóch próbek żeliwa oznaczonych ST i NT pozwoliło na stwierdzenie nieznacznego obniżenia parametrów termofizycznych stopu ST, wynikającego z procesu eksploatacji.


Słowa kluczowe: przewodnictwo temperaturowe, przewodnictwo cieplne, ciepło właściwe, różnicowa kalorymetria skaningowa DSC, metoda laserowa LFA, żeliwo szare,


pdfPobierz artykuł 0.99 MB >>Franciszek Pezarski, Irena Izdebska-Szanda, Elżbieta Smoluchowska, Roman Świder, Andrzej Pysz

BADANIA MODELOWE PROCESU REGENERACJI PIASKÓW ZE ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH Z NOWYM SPOIWEM NIEORGANICZNYM PRZEZNACZONYCH DO WYTWARZANIA ODLEWÓW ZE STOPÓW Al

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych procesu regeneracji piasku ze zużytej masy formiersko-rdzeniowej, ze spoiwem nieorganicznym geopolimerowym, pochodzącej z prób wytwarzania doświadczalnych odlewów ze stopów Al. Przeprowadzono ocenę jakościową uzyskanych próbek piasku zregenerowanego i odpadów poregeneracyjnych oraz omówiono możliwość ponownego zastosowania regeneratu w miejsce świeżego piasku do wykonywania mas formierskich i rdzeniowych w produkcji odlewów Al. Przedstawiono wytyczne procesu regeneracji zużytych piasków z odwałowych mas formiersko-rdzeniowych z produkcji odlewów ze stopów Al w małej odlewni.


Słowa kluczowe: masa formierska, spoiwo nieorganiczne geopolimerowe, regeneracja zużytej masy formierskiej, stopy aluminium,


pdfPobierz artykuł 1.39 MB >>