Michał Jesiotr, Michał Tarnowski, Beata Kucharska, Dawid Myszka, Tadeusz Wierzchoń

NAKŁADANIE WARSTW NIKLOWYCH NA MODELE DO ODLEWANIA PRECYZYJNEGO

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób modyfikacji powierzchni form ceramicznych na granicy rozdziału model wytapiany - ceramika poprzez zastosowanie warstwy niklowej na jednorazowym modelu wykonanym z określonego rodzaju polimeru, np. polimetakrylanu metylu (PMMA), a następnie nałożenie na tak przygotowany model warstw formy ceramicznej. Kolejne fazy zakładają usunięcie modelu ze skorupy ceramicznej, tak aby metaliczna warstwa pozostała wewnątrz formy. Do przygotowanej w ten sposób formy, po procesie wyżarzania, możliwe będzie wlanie ciekłego metalu o określonej temperaturze topnienia, np. stopu aluminium. W ten sposób można będzie uzyskać wysokiej jakości powierzchnię odlewu, o określonej chropowatości i braku wad powierzchniowych. Hipotezą badawczą postawioną w artykule jest takie zaprojektowanie metalicznej powłoki w formie ceramicznej, aby uzyskać jej lepszą zwilżalność ciekłym metalem niż przy zastosowaniu konwencjonalnych technik odlewania precyzyjnego.


Słowa kluczowe: powłoki niklowe, odlewnictwo precyzyjne, modele odlewnicze, materiały polimerowe,


pdfPobierz artykuł 1.5 MB >>Dawid Myszka, Tadeusz Cybula

PORÓWNANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA ORAZ STALI PODDANYCH DYNAMICZNEJ DEFORMACJI W TEŚCIE TAYLORA

Streszczenie

W artykule podjęto próbę porównania odporności na dynamiczne obciążenia żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego i stali S215. Próbki poddano badaniom z zastosowaniem metodyki testu Taylora przy różnych prędkościach odkształcenia, w celu określenia charakterystycznych cech materiałowych (rys. 1). Stwierdzono znaczny wzrost twardości w obszarach silnie zdeformowanych oraz zmiany w mikrostrukturze wskazujące na umocnienie materiału. Określono, iż badane właściwości są porównywalne w stali i w żeliwie po obróbce cieplnej na podstawie oceny dynamicznej granicy plastyczności oraz współczynnika umocnienia. Wyniki badań obu materiałów mogą służyć do oceny ich przydatności do produkcji części urządzeń eksploatowanych w ekstremalnych warunkach obciążenia.


Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne ausferrytyczne, dynamiczne odkształcenie, umocnienie, austenit,


pdfPobierz artykuł 2.96 MB >>Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I UDARNOŚĆ MOSIĄDZU ALUMINIOWEGO CuZn30Al3

Streszczenie

Badania nad modyfikacją mosiądzu aluminiowego CuZn30Al3 wykazały, że stosowane łącznie dodatki 0,01-0,02% boru i 0,025-0,05% tytanu spowodowały korzystną zmianę struktury badanego stopu. W efekcie tego nastąpił istotny wzrost udarności mosiądzu spowodowany zmianą charakteru przełomu. Zwiększył się udział przełomu plastycznego.


Słowa kluczowe: modyfikacja, struktura, mosiądz aluminiowy,


pdfPobierz artykuł 4.18 MB >>Andrzej Drotlew, Małgorzata Garbiak, Jerzy Kubicki, Bogdan Piekarski, Paweł Siluk

KONSTRUKCJA PALETY PODSTAWOWEJ OPRZYRZĄDOWANIA TECHNOLOGICZNEGO DO OBRÓBKI CIEPLNEJ

Streszczenie

W pracy przedstawiono sposób postępowania umożliwiający ilościową ocenę porównawczą elastyczności różnych rozwiązań konstrukcyjnych odlewu palety podstawowej. Paleta podstawowa jest głównym elementem wchodzącym w skład konstrukcji wszystkich typów oprzyrządowania technologicznego służącego do ułożenia i transportu wsadu w piecu podczas zabiegów obróbki cieplnej. Jest ażurową i cienkościenną konstrukcją. Określono wartość sił i naprężeń tworzących się w zaproponowanych konstrukcjach palety wskutek ich odkształcenia o zadaną wartość. Na tej podstawie wskazano najkorzystniejsze rozwiązania jej konstrukcji.


Słowa kluczowe: żarowytrzymałe staliwo austenityczne, odlewy dla zakładów obróbki cieplnej, palety,


pdfPobierz artykuł 1.78 MB >>Artur Kudyba, Natalia Sobczak, Aleksandra Siewiorek, Marta Homa

WPŁYW UTLENIANIA PODŁOŻA NIKLOWEGO NA ZWILŻANIE W UKŁADZIE STOP PRZEMYSŁOWY 226D/Ni

Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu czynników technologicznych (obróbka powierzchniowa oraz czas kontaktu), na kinetykę zwilżania podłoży niklowych przez ciekły stop aluminium. Badania kinetyki zwilżania przeprowadzono w próżni w temperaturze 700°C, stosując metodę kropli leżącej, z zastosowaniem procedury badawczej CP (capillary purification). Polega ona na osobnym nagrzewaniu badanej pary materiałów przy jednoczesnym oczyszczaniu kropli metalu z powłoki tlenkowej poprzez wyciskanie ciekłego metalu z kapilary grafitowej. Do badań stosowano stop przemysłowy 226D (Al osnowa, Si 10,75%, Cu 3,3%, Fe 0,75%, Mn 0,215%, Mg 0,2%, Zn 0,23%) oraz polerowane podłoża niklowe (Ni 99,8%) przed i po utlenieniu w temperaturze 200°C w czasie 2 godzin (Niox). Poprzeczne przekroje próbek po badaniach zwilżalności poddano próbom wytrzymałości na ścinanie, a także wykonano pomiary mikrotwardości oraz obserwacje strukturalne na mikroskopie świetlnym i skaningowym w celu wyjaśnienia struktury granic rozdziału 226D/Ni oraz 226D/Niox.


Słowa kluczowe: kinetyka zwilżania, mikrotwardość, mikrostruktura, włókna węglowe, kompozyty,


pdfPobierz artykuł 6.52 MB >>Zenon A. Opiekun, Władysław A. Orłowicz

KOROZJA STALI I ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO W CIEKŁEJ CYNIE

Streszczenie

W artykule przedstawiono przebieg korozji w ciekłej cynie próbek z żeliwa sferoidalnego ferrytycznego, próbek ze stali austenitycznej chromowo-niklowej X2CrNi 19-12 (00H18N10) i próbek ze stali konstrukcyjnej niskostopowej 12CrMo 4-5 (15HM). Próby oddziaływania wykonano przy stałej temperaturze ciekłej cyny 600°C w czasie 170 h. Przeprowadzone badania metalograficzne wykazały, że najszybciej korozji w ciekłej cynie (z szybkością 0,12 mm/h) ulegały próbki ze stali X2CrNi 19-12, wolniej próbki ze stali 12CrMo 4-5 (szybkość korozji około 0,004 mm/h), a najwolniej korodowały próbki z żeliwa sferoidalnego ferrytycznego (szybkość korozji około 0,003 mm/h).


Słowa kluczowe: korozja, stal austenityczna, stal konstrukcyjna, żeliwo sferoidalne ferrytyczne, ciekła cyna,


pdfPobierz artykuł 2.79 MB >>Mieczysław Kuder, Stanisław Pysz

PROGNOZOWANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI I CIENKOŚCIENNYCH ODLEWÓW CZASZ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA DRODZE BADAŃ SYMULACYJNYCH

Streszczenie

Badaniom symulacyjnym poddano cienkościenne odlewy czasz (półkul) o grubości ścianki 4,2 i 10,3 mm z żeliwa sferoidalnego, w zakresie prognozowania skłonności do tworzenia naprężeń wewnętrznych, wad odlewniczych, kształtowania struktury i właściwości wytrzymałościowych stopu w ściankach odlewów. Celem było określenie czy właściwości wykonanych odlewów pozwolą na wykonanie kolejnych operacji produkcyjnych, a szczególnie pokrycie powierzchni warstwą gumy metodą wulkanizacji pod wysokimi naciskami prasy hydraulicznej. Stwierdzono, że przy zastosowaniu opracowanej technologii, zagrożenie pojawieniem się wad w odlewach jest niewielkie, a właściwości wytrzymałościowe są wystarczające dla bezpiecznego przeprowadzenia dalszych operacji produkcyjnych.


Słowa kluczowe: badania symulacyjne, żeliwo sferoidalne, krzepnięcie, struktura, wytrzymałość,


pdfPobierz artykuł 3.47 MB >>