Jan Szajnar, Tomasz Wróbel, Dariusz Bartocha, Marcin Stawarz

Modyfikacja stopów Al-Si przy użyciu metody mieszania elektromagnetycznego

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki dotyczące modyfikacji metodą mieszania elektromagnetycznego wybranych podeutektycznych stopów aluminium z krzemem gatunku AlSi2 i AlSi7. Celem realizacji procesu modyfikacji zastosowano mieszadło zasilane prądem o podwyższonej częstotliwości, wytwarzające wirujące pole elektromagnetyczne. Skuteczność modyfikacji oceniono na podstawie wyników badań metalograficznych makro- i mikroskopowych. Ponadto przedstawiono możliwość aplikacji uzyskanych wyników badań w procesie poziomego odlewania ciągłego stopów Al-Si.


Słowa kluczowe: aluminium, krzem, wlewek, odlewanie ciągłe, pole elektromagnetyczne,


pdfPobierz artykuł 1.56 MB >>Tomasz Dudziak, Konrad Jura

Korozja wysokotemperaturowa niskostopowych stali wygrzewanych w powietrzu i atmosferze mgły solnej

Streszczenie

W artykule opisano zagadnienia związane z korozją wysokotemperaturową stali niskostopowych 18K (K18), 16M (16Mo3), 15HM (13CrMo4-4) oraz 10CrMo9-10 (10H2M), które są często stosowane w polskim sektorze energetycznym. Testy wysokotemperaturowe zostały wykonane w temperaturach 450°C, 500°C i 550°C przez okres 500 godzin. Otrzymane wyniki pokazują, iż w dwóch różnych atmosferach korozyjnych, stale niskostopowe wytworzyły takie same fazy, głównie Fe2O3 (hematyt) oraz Fe3O4 (magnetyt) z tą różnicą, iż w atmosferze mgły solnej zawierającej 1% NaCl - 1% Na2SO4 zgorzelina tlenkowa miała charakter warstwowy. Charakter ten prawdopodobnie zawdzięczany jest obecności S i Cl wewnątrz zgorzeliny tlenkowej, co więcej warstwy różnią się zwartością Fe2O3 oraz Fe3O4, co powoduje powstawanie naprężeń, tendencje do odpadania z powodu różnych wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej między fazami Fe2O3 oraz Fe3O4, a także między warstwami.


Słowa kluczowe: utlenianie w powietrzu, mgła solna, wysoka temperatura,


pdfPobierz artykuł 2.96 MB >>Krystyna Pietrzak, Adam Klasik, Katarzyna Makowska, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Wojciechowski, Dariusz Rudnik, Edmund Sienicki

Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania bezpośredniego wielokrotnego przetopu, jako łatwej oraz uzasadnionej merytorycznie i ekonomicznie metody recyklingu kompozytu o osnowie stopu A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3. Bezpośredni przetop przeprowadzono w połączeniu z dwiema metodami odlewania, stosując odlewanie grawitacyjne oraz prasowanie w stanie ciekłym (squeeze casting). Skuteczność proponowanej metody zweryfikowano w oparciu o wybrane badania materiałowe. Wykazano, że w wyniku odlewania grawitacyjnego parametry mechaniczne, wynikające ze statycznej próby rozciągania, do piątego przetopu pogarszają się o 15%, co wynika z pojawiającej się przy tej technice odlewania porowatości gazowo-skurczowej. Wykazano również, że w przypadku zastosowania metody prasowania w stanie ciekłym parametry mechaniczne oraz parametry geometryczne mikrostruktury pozostają aż do dziesiątego przetopu praktycznie na takim samym poziomie jak w stanie wyjściowym. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość stosowania bezpośredniego przetopu, jako alternatywnej metody dla innych kosztownych metod recyklingu.


Słowa kluczowe: kompozyty, recykling, właściwości mechaniczne, wielokrotny przetop,


pdfPobierz artykuł 3.68 MB >>Andrzej Baliński

Ocena jednorodności struktury zolu krzemionkowego

Streszczenie

Omówiono zagadnienia związane z charakterystyką i wytwarzaniem zoli krzemionkowych. Określono wpływ charakterystycznych parametrów struktury zoli krzemionkowych o różnej zawartości SiO2, Na2O oraz wartości modułu krzemionkowego na gęstość i lepkość dynamiczną ich wodnych roztworów. Przedstawiono wyniki badań rozkładu i wielkości rozkładu cząstek występujących w badanych zolach krzemionkowych. W badanich tych zastosowano metodę spektroskopii z korelacją fotonową PCS (Photon Correlation Spectroscopy). Uzyskane w wyniku badań wartości charakterystycznych parametrów struktury badanych zoli krzemionkowych umożliwiły obliczenie wartości ich wskaźnika jednorodności struktury WB. Wskazano na wpływ charakterystycznych parametrów struktury badanych zoli krzemionkowych na ich jednorodność (homogeniczność).


Słowa kluczowe: zole krzemionkowe, struktura, spektroskopia z korelacją fotonową,


pdfPobierz artykuł 1.45 MB >>Krzysztof Regulski, Stanisława Kluska-Nawarecka

System CastExpert do diagnostyki wad odlewów

Streszczenie

Prace dotyczące systemu ekspertowego CastExpert prowadzone są w Instytucie Odlewnictwa od wielu lat i obejmowały kolejno: dopracowanie struktury wewnętrznej systemu i procedur diagnostycznych, wzbogacenie bazy wiedzy (w tym wykorzystanie technik multimedialnych), doskonalenie interfejsu użytkownika [1-8]. Najnowsza wersja tego systemu, zrealizowana w wyniku kolejnych modyfikacji, określona jest nazwą CastExpert++. Artykuł opisuje architekturę systemu i sposób działania z perspektywy użytkownika.


Słowa kluczowe: system ekspertowy, baza wiedzy, wnioskowanie, wady odlewów, scenariusze użycia,


pdfPobierz artykuł 1.76 MB >>Andrzej Gazda

Określenie optymalnych parametrów obróbki hartowania z przemianą izotermiczną żeliwa sferoidalnego Ni-Cu (Mo,Mn) na podstawie wykresów CTPc i CTPi

Streszczenie

W pracy przeprowadzono kompleksową procedurę określenia optymalnych parametrów obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego z dodatkiem Ni, Cu, Mo i Mn poddanego hartowaniu z przemianą izotermiczną w celu uzyskania żeliwa ADI. Na podstawie skonstruowanych wykresów CTPc i CTPi wyznaczono podstawowe parametry obróbki - temperaturę i czas austenityzacji, krytyczną szybkość studzenia do temperatury przemiany izotermicznej oraz dla dowolnych, wybranych wartości temperatury ausferrytyzacji - czas ausferrytyzacji. Stwierdzono, że dla temperatury przemiany izotermicznej powyżej 400°C okno procesu jest zamknięte.
Analiza wykresu CTPi stwarza możliwość doboru czasu przemiany izotermicznej w złożonych i cyklicznych wariantach obróbki cieplnej ADI.


Słowa kluczowe: ADI, ausferryt, wykres CTPc, wykres CTPi,


pdfPobierz artykuł 2.53 MB >>