Rafał Nowak, Natalia Sobczak, Tiziana Lanata, Enrica Ricci, Bartłomiej Korpała

WPŁYW NANOPOWŁOKI TLENKOWEJ NA POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CZYSTEJ CYNY

Streszczenie

Badania napięcia powierzchniowego ciekłej cyny w warunkach wysokiej próżni wykonano metodą dużej kropli; wykorzystano uniwersalny zestaw aparaturowy do badań właściwości ciekłych metali i stopów w wysokiej temperaturze. Zastosowano dwie procedury przygotowania powierzchni metalu, tj. 1) próbkę cyny przed umieszczeniem w komorze próżniowej oczyszczono mechanicznie i w płuczce ultradźwiękowej, 2) powierzchnię tej samej próbki po pierwszym teście dodatkowo czyszczono jonowo, wykorzystując unikalną budowę zestawu aparaturowe go umożliwiającą transfer próbki z komory preparatyki, wyposażonej w działo jonowe, do komory badawczej (wysokotemperaturowej) bez konieczności rozszczelniania aparatury próżniowej. W komorze preparatyki, w warunkach wysokiej próżni, próbkę poddawano czyszczeniu działem jonowym w celu usunięcia z jej powierzchni nanopowłoki tlenkowej. Następnie, nie otwierając kompleksu aparaturowego (brak kontaktu oczyszczonej próbki z powietrzem), za pomocą specjalnego manipulatora przenoszono próbkę najpierw do komory transferu (UHV), a następnie do komory badawczej (HV). Próbkę cyny umieszczono w tyglu szafirowym, nagrzewano do 700°C z szybkością ~12°C/min i wykonano pomiary napięcia powierzchniowego. Kolejne pomiary wykonywano podczas chłodzenia do 300°C w trybie schodkowym co 50°C. Do obliczeń napięcia powierzchniowego wykorzystano oprogramowanie ASTRA-2 opracowane w CNR-IENI (Genua, Włochy). Pracę wykonano w ramach umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Odlewnictwa oraz CNR-IENI, a uzyskane wyniki stanowią część badań pracy doktorskiej Tiziany Lanata, która odbyła staż naukowy w Instytucie Odlewnictwa.


Słowa kluczowe: napięcie powierzchniowe, badanie właściwości ciekłych metali, cyna, metoda dużej kropli, trawienie jonowe,


pdfPobierz artykuł 768.9 KB >>Grzegorz Moskal, Aleksandra Rozmysłowska, Andrzej Gazda, Marta Homa

WYBRANE TERMOFIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PROSZKÓW CYRKONIANOWYCH NA BAZIE PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH TYPU RE2Zr2O7 (RE- Gd, La, Sm, Nd) PRZEZNACZONYCH DO NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO POWŁOKOWYCH WARSTW BARIEROWYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych termofizycznych właściwości proszków ceramicznych typu RE2Zr2O7 (RE - Gd, La, Nd, Sm) przeznaczonych do natryskiwania plazmowego powłokowych barier cieplnych. W celach porównawczych przedstawiono również wyniki dla standardowego proszku typu ZrO2-8% wag. Y2O3 (Y8SZ). W celu wyznaczenia tych parametrów wykonano badania przewodności temperaturowej a (metodą laser-flash) oraz ciepła właściwego cp, stosując różnicową kalorymetrię skaningową DSC. Zakres temperatury pomiarów wynosił 25-1500°C. Badaniom poddano próbki spiekane w 1000°C. Przeprowadzone badania wykazały, że przewodność temperaturowa proszków typu RE2Zr2O7 jest w temperaturze 1000°C niższa niż proszku Y8SZ. W zakresie temperatury 25-750°C wyższą przewodność temperaturową niż proszek Y8SZ wykazywał proszek typu La2Zr2O7. Najwyższą wartość ciepła właściwego wykazuje proszek cyrkonianowy Y8SZ, natomiast najniższą proszek na bazie cyrkonianu samaru.


Słowa kluczowe: powłokowe bariery cieplne, natryskiwanie plazmowe, ciepło właściwe, przewodnictwo temperaturowe,


pdfPobierz artykuł 780.8 KB >>Wojciech Wierzchowski, Tadeusz Grochal

SEMI-SOLID PROCESSING METHOD FOR CAST IRON

Streszczenie

Zaprojektowano i skonstruowano urządzenie do wytwarzania wlewków z żeliwa o globularnej-niedendrytycznej strukturze fazy pierwotnej. W tym celu wykorzystano zasadę przepływu po płycie pochyłej, tj. metodę SCP (Slope Cooling Plate). Wykonano próby z zastosowaniem żeliwa szarego podeutektycznego i żeliwa wysokochromowego. Już w trakcie pierwszych prób osiągnięto zamierzony efekt, co oznacza, że doprowadzono do fragmentaryzacji i globularyzacji austenitu pierwotnego. Zaobserwowano równoczesny wpływ zastosowanej techniki SCP na postać grafitu w żeliwie szarym.


Słowa kluczowe: żeliwo, przetwarzanie w stanie półstałym, odlewanie tiksotropowe, globularna struktura stopów żelaza,


pdfPobierz artykuł 1.03 MB >>Jarosław Piekło, Stanisław Pysz

MODELE NAPRĘŻENIOWE DO OCENY WPŁYWU WAD ODLEWNICZYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ ODLEWU

Streszczenie

Artykuł analizuje możliwość zastosowania analitycznych i numerycznych modeli wady odlewniczej typu pustki do określenia lokalnego wzrostu naprężenia w jej otoczeniu. Wartość tego naprężenia może być jednym z czynników decydujących o dopuszczeniu odlewu do eksploatacji. Analizę zaproponowanych modeli przeprowadzono na przykładzie odlewu zaworu ciśnieniowego wykonanego z żeliwa EN GJS 400 - 15.


Słowa kluczowe: wada odlewu, model numeryczny, naprężenie, symulacja krzepnięcia,


pdfPobierz artykuł 794.7 KB >>