4/2019 - Badania wytrzymałościowe oraz symulacje komputerowe procesu wytwarzania odlewów otrzymywanych w formach gipsowych z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu

4/2019 - Pomiar zawartości gazów w kąpieli metalowej drogą do optymalizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji staliwa na odlewy

4/2019 - Integracja analiz numerycznych i badań doświadczalnych w procesie kształtowania lekkiej konstrukcji odlewanej

4/2019 - Industrial mineralogy of the Polish fly ashes and their unique utilization

3/2019 - Rezystywność staliwa aluminiowego

3/2019 - Maps of crystal lattice orientation in polyphase microregions as a parameter of the microstructure image of a multicomponent metal alloy

3/2019 - Ocena budowy wielowarstwowych form ceramicznych pod kątem nieciągłości wewnętrznych przy zastosowaniu metody rentgenowskiej tomografii komputerowej

3/2019 - Przyczepność i ścieralność wybranych powłok ochronnych określona dla sypkich mas samoutwardzalnych ze spoiwem organicznym

2/2019 - Właściwości termofizyczne staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym

2/2019 - Assessment of cast-on-strap joints of lead acid batteries

2/2019 - The effect of alloying additions on the structure and properties of Al-Mg-Si-Mn casting alloy – A review

1/2019 - Mikrostruktura materiałów kompozytowych na osnowie stopu EN AW-2024 umacnianych cząstkami α-Al2O3

1/2019 - Metoda topienia i odlewania stopu cyrkonu 702

1/2019 - Hybrydowa technologia HPDC&HSC

1/2019 - Kryteria oceny właściwości wiążących bentonitów odlewniczych

1/2019 - Analiza symulacyjna przepływu ciekłego metalu przez innowacyjną komorę reakcyjną w technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego i jej optymalizacja

4/2018 - Tomograficzna ocena jakości odlewów ze stopu Haynes 282

4/2018 - Skłonność do pęknięć na gorąco stopów odlewniczych – innowacyjna metoda badań

4/2018 - Kształtowanie mikrostruktury i rozdrobnienie ziaren odlewniczych stopów Al-Mg-Si-Mn

4/2018 - Odporność odlewniczych tworzyw modelarskich na abrazyjno-mechaniczne ścieranie – nowa metoda badań

4/2018 - Wpływ sposobu nagrzewania i grubości rdzeni pomiarowych wykonanych z oliwinowych mas formierskich z krzemianem sodu na odkształcalność badaną na urządzeniu DMA Hot-Distortion

4/2018 - Charakterystyka wodnych i alkoholowych powłok ochronnych nowej generacji i ich wpływ na jakość warstwy wierzchniej odlewu

4/2018 - Badania wstępne utwardzanych mikrofalowo połączeń wykonanych z klejów sporządzonych na bazie uwodnionego krzemianu sodu i piasku kwarcowego

4/2018 - Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu. Część 1. Klasyfikacja i zastosowanie stopów niklu

4/2018 - Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu. Część 2. Problemy technologiczne procesu odlewania

3/2018 - Zastosowanie oprogramowania CAD i CAE w celu zaprojektowania i doboru technologii odlewniczej dla odlewu z żeliwa szarego – tarczy hamulcowej

3/2018 - Analizy wytrzymałościowe podków wykonanych z wykorzystaniem technik odlewniczych

3/2018 - Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych

3/2018 - Strefy kompozytowe otrzymywane in situ w staliwnych odlewach bijaków do kruszarek

3/2018 - Techniczny i ekonomiczny aspekt konwersji technologicznej stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach

2/2018 - Wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie żeliwa sferoidalnego z węglikami (CADI)

2/2018 - Wybrane procesy odlewnicze w aspekcie ich wpływu na ochronę środowiska

2/2018 - Zastosowanie technologii druku 3D do wykonania rdzenia formy odlewniczej oraz jego kontrola wymiarowa z wykorzystaniem skanera 3D

2/2018 - Wybrane metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze

2/2018 - Opracowanie metody wytwarzania ograniczonej ilości wysokiej jakości materiałów wsadowych w postaci granulatu o założonym składzie chemicznym

1/2018 - Badanie wpływu podciśnienia w formie na chropowatość powierzchni odlewów

1/2018 - Alternatywna technologia otrzymywania ausferrytu w żeliwie sferoidalnym

1/2018 - Wpływ acetonu na ABS – materiał wykorzystywany do druku 3D modeli odlewniczych

1/2018 - Charakterystyka mikrostruktury nadstopu Inconel 713C po badaniach pełzania

1/2018 - Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego Mg w kontakcie z podłożem Ni

1/2018 - Wpływ chromu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu podeutektycznego

4/2017 - Mechanical properties of Si3N4 – graphene composites sintered by SPS method

4/2017 - Nanocomposite chromium coatings on aluminum alloys

4/2017 - Investigation of mechanical properties and coefficients of sound insulation of innovative silicone composite material

4/2017 - Technological solutions to extend the operating cycle of tools and industrial machinery

4/2017 - Development of a technology for the production of ceramic moulds with reduced thermal conductivity to control the solidification of thin-walled castings

4/2017 - XRD phase investigations of steam oxidized Fe and Ni rich Cr alloys

4/2017 - High temperature corrosion of metallic materials in coal fired power plant boilers

4/2017 - Cermet composite material based on aluminothermy

4/2017 - The evaluation of microporosity and mechanical properties in high strength aluminum alloys with the use of numerical analysis and computed tomography

4/2017 - Wettability, reactivity and interfaces in the Gd/TiO2 system

4/2017 - Influence of TiN nanoparticles on the microstructure and hardness of arc overlaid welding layers

4/2017 - Investigation of the interaction between the CuZn38Pb2 matrix and the Fe reinforcement phase during the production of the complex relief MMCs

4/2017 - Wetting behavior of Si-13.5B alloy on polycrystalline h-BN-based substrates

4/2017 - Viscous flow features of amorphous Zr65(Ni,Pd)35 alloy

4/2017 - Electrolyte coatings of chromium with nanodiamonds on sintered steels

4/2017 - A comparison of various imaging modes in scanning electron microscopy during evaluation of selected Si/refractory sessile drop couples after wettability tests at ultra-high temperature

4/2017 - Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy

4/2017 - Development and manufacturing of casting technology for crawler vehicle suspension used in wetlands

4/2017 - A comparison of the oxygen, nitrogen and hydrogen content in ductile iron castings and their effect on microstructure and mechanical properties

4/2017 - Tribological characterization of high porosity aluminum based composite materials

4/2017 - High porosity fly ash/Ni/P composite produced by electroless deposition

4/2017 - High-temperature interaction of molten vermicular graphite cast iron with Al2O3 substrate

3/2017 - Wpływ sposobu modyfikacji uwodnionego krzemianu sodu na efektywność zmian wytrzymałości końcowej masy formierskiej

3/2017 - Odporność na szoki cieplne żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo z dodatkami wybranych pierwiastków stopowych

3/2017 - Analiza morfologii powierzchni i składu chemicznego pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)

3/2017 - Wpływ wanadu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu EN AC-46000

3/2017 - Charakterystyka procesu termicznego zgazowywania modeli polistyrenowych

3/2017 - Zastosowanie technologii prasowania w stanie ciekłym do otrzymywania odlewów ze stopów aluminium

2/2017 - Badania stabilności zawiesiny metalowo-ceramicznej po wielokrotnym przetopie kompozytu na bazie stopu aluminium A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3

2/2017 - Optymalizacja dodatków Ni i Cu w żeliwie ADI z uwzględnieniem szybkości stygnięcia odlewu

2/2017 - Właściwości termofizyczne żeliwa ADI z dodatkiem Ni, Cu, Mn i Mo

2/2017 - Rola zagęszczenia mas formierskich ze spoiwami nieorganicznymi w kształtowaniu ich wytrzymałości osiąganych po utwardzaniu mikrofalowym

2/2017 - Proces wiązania poprzez polimeryzację metakryloamidu prowadzony in situ na osnowie mineralnej

2/2017 - Badania spektralne (FTIR, UV-Vis) montmorylonitu modyfikowanego ultradźwiękami i kationami potasu

2/2017 - Badania strukturalne (FTIR, DRIFT) skrobi eteryfikowanej CMS-Na0,6 pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich

1/2017 - Wpływ zawartości Sn na odporność korozyjną stopów żelaza

1/2017 - Wpływ energii mieszania na zjawisko aglomeracji cząstek wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali

1/2017 - Zastosowanie techniki Py-GC/MS do analizy spoiw odlewniczych: alkaliczna żywica typu rezolowego

1/2017 - Analiza procesu wysychania zawilgoconych warstw wierzchnich form i rdzeni piaskowych na przykładzie masy ze szkłem wodnym

1/2017 - Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe

1/2017 - Wpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem hot distortion

4/2016 - Odlewnictwo w literaturze antycznej

4/2016 - Żeliwo z grafitem wermikularnym jako tworzywo przyszłościowe

4/2016 - Analiza wtrąceń niemetalicznych w odlewach ze stopu AZ91 wykonanych z udziałem złomu obiegowego w procesie wysokociśnieniowego odlewania

4/2016 - Przewodnictwo cieplne kompozytów o osnowie metalowej zbrojonych węglem

4/2016 - Optymalizacja zabiegów rozdrobnienia ziarna i modyfikacji eutektyki w pod- i okołoeutektycznych stopach Al-Si

4/2016 - Opracowanie oraz optymalizacja konstrukcji odlewu wahacza maszyny ciężkiej pracującej w trudnych warunkach środowiska wodno-błotnego

4/2016 - Analiza chromatograficzna wybranych produktów rozkładu termicznego mas rdzeniowych wykonanych w technologii cold-box

4/2016 - Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze

4/2016 - Wpływ dodatku materiału biodegradowalnego jako komponentu dwuskładnikowego spoiwa odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych na właściwości spoiwa oraz mas z jego zastosowaniem

3/2016 - Problematyka badawcza maszyn i wyposażenia do technologii odlewniczych

3/2016 - Procesy pirolizy i ich wpływ na jakość odlewów oraz na warunki pracy

3/2016 - Wpływ molibdenu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu 226

3/2016 - Termofizyczne właściwości kompozytów Cu-C otrzymanych metodą metalurgii proszków

3/2016 - Mikrostruktura wybranych stopów aluminium otrzymanych na drodze półciągłego odlewania

3/2016 - Poprawa plastyczności stopu AlSi11 przez zastosowanie wyżarzania zmiękczającego

3/2016 - Perspektywy i kierunki rozwoju bezołowiowych stopów lutowniczych nowej generacji oraz możliwość ich aplikacji w technologii bezołowiowego lutowania elektroniki użytkowej

2/2016 - Modyfikacja stopów Al-Si przy użyciu metody mieszania elektromagnetycznego

2/2016 - Korozja wysokotemperaturowa niskostopowych stali wygrzewanych w powietrzu i atmosferze mgły solnej

2/2016 - Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie

2/2016 - Ocena jednorodności struktury zolu krzemionkowego

2/2016 - System CastExpert do diagnostyki wad odlewów

2/2016 - Określenie optymalnych parametrów obróbki hartowania z przemianą izotermiczną żeliwa sferoidalnego Ni-Cu (Mo,Mn) na podstawie wykresów CTPc i CTPi

1/2016 - Nowe staliwo ledeburytyczne o osnowie umacnianej wydzieleniowo

1/2016 - Konkurencyjna krystalizacja faz międzymetalicznych AlFeMnSi w eutektykach międzydendrytycznych w odlewniczych stopach AlSi – wpływ składu i szybkości chłodzenia

1/2016 - Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej odlewów staliwnych

1/2016 - Ocena wpływu wybranych parametrów odlewania ciśnieniowego na strukturę siluminu AlSi9Cu3

1/2016 - Wpływ dodatku zwilżającego osnowę kwarcową na parametry suszonych mas formierskich ze szkłem wodnym sodowym

4/2015 - Wytwarzanie odlewów o strukturze bezdendrytycznej z zastosowaniem metody RSF (Rapid Slurry Forming)

4/2015 - Analiza porównawcza krzywych krzepnięcia uzyskanych za pomocą systemu analizy termicznej oraz rejestratora cyfrowego

4/2015 - Symulacja ilości i rozmieszczenia powietrza zamkniętego wewnątrz ciekłego metalu w testowej formie ciśnieniowej

4/2015 - Dobór materiału na elementy robocze maszyn pracujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych

4/2015 - Mikrostruktura i właściwości staliwa stopowego G200CrNiMo4-3-3

4/2015 - Porównanie parametrów procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji

4/2015 - Wpływ utleniania i uszkodzeń mechanicznych powierzchni płytek PCB z pokryciem OSP na ich lutowność stopem SAC305

4/2015 - Opracowanie podstaw dyfuzyjnego mechanizmu suszenia formy ceramicznej

3/2015 - Wpływ wolframu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu 226

3/2015 - Odpadowa masa formierska jako substytut kruszywa w procesie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego

3/2015 - Związki zapachowe w gazach z rozkładu termicznego spoiw formierskich

3/2015 - Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałowych odlewów

3/2015 - Ocena zwilżalności kwarcu przez ekologiczne spoiwo odlewnicze modyfikowane nanocząstkami tlenków metali

3/2015 - Ścieżka krystalizacji w stopach AlFeMnSi podczas powstawania pierwotnych wydzieleń faz międzymetalicznych

3/2015 - Wysokotemperaturowe utlenianie staliwa w parze wodnej

3/2015 - Rola modyfikacji we właściwościach tribologicznych staliwa ledeburytycznego

2/2015 - Optymalizacja dwustopniowej obróbki cieplnej ADI miedziowo-niklowego żeliwa sferoidalnego za pomocą metod analizy termicznej

2/2015 - Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi

2/2015 - Możliwości regeneracji zużytych spoiw na przykładzie mas formierskich ze szkłem wodnym utwardzonych suszeniem klasycznym

2/2015 - Dobór technologii formy dla zmodyfikowanej metody ablacyjnego odlewania

2/2015 - Wpływ wielkości kropli na kinetykę zwilżania w układzie SAC305/Ni

1/2015 - Wpływ wskaźnika struktury WB uwodnionego krzemianu sodu na wytrzymałość końcową masy formierskiej

1/2015 - Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do porównania metody niskociśnieniowego odlewania przeciwgrawitacyjnego i metody odlewania grawitacyjnego

1/2015 - Doświadczalna weryfikacja symulacji procesu odlewania odśrodkowego w formach ceramicznych

4/2014 - Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego

4/2014 - Zastosowanie próbników kubkowych o obniżonej objętości do badań krzepnięcia żeliwa

4/2014 - Ocena wybranych właściwości żeliwa z grafitem wermikularnym hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI)

4/2014 - Opracowanie innowacyjnej metody wytwarzania aktywnych chemicznie nanopokryć na formy i rdzenie

4/2014 - Porównanie grubości warstw materiału uzyskanego podczas przejścia zol-żel (metodą dip-coating) na podłożach wyciąganych z wodnych roztworów spoiw koloidalnych

4/2014 - Wpływ zawartości fosforu na zwilżalność podłoży z pokryciem Ni-P lutowiem SAC305

4/2014 - Porównanie wyników badań metrologicznych uzyskanych za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej i skanera optycznego 3D

4/2014 - Zastosowanie optymalizacji topologicznej w kształtowaniu odlewanych konstrukcji szkieletowych

4/2014 - Nowo opracowana metoda pomiaru rozkładu azotu i dodatków stopowych w warstwie azotowanej i węgloazotowanej w stopach żelaza

3/2014 - Próby ciśnieniowego odlewania żeliwa białego

3/2014 - Wetting transparency of graphene deposited on copper in contact with liquid tin

3/2014 - Kształtowanie mikrostruktury i właściwości odlewów siluminowych w formach chłodzonych mgłą wodną

3/2014 - Wpływ dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu

3/2014 - Wysokotemperaturowa korozja materiałów w parze wodnej w sektorze energetycznym

3/2014 - Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych Cz. 2. Weryfikacja zmodernizowanej technologii w warunkach rzeczywistych

3/2014 - Ocena stopnia lejności staliwa aluminiowego

2/2014 - Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 1. Modernizacja technologii z zastosowaniem symulacji komputerowej

2/2014 - Badania nad technologią odlewania ablacyjnego stopów aluminium

2/2014 - Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej

2/2014 - Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych

1/2014 - Analiza składu chemicznego faz międzymetalicznych AlMnFe oraz AlMnFeSi w eutektykach międzydendrytycznych w stopach aluminium

1/2014 - Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C domieszkowanych nanorurkami węglowymi

1/2014 - Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych

1/2014 - Optymalizacja parametrów obróbki cieplnej wybranych odlewanych stopów AlZnMgCu(Mn)

4/2013 - Regenerowalność mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi przeznaczonymi dla odlewów z metali nieżelaznych

4/2013 - Zastosowanie bentonitu hybrydowego do klasycznych mas formierskich

4/2013 - Oznaczanie tlenków azotu w środowisku pracy – parametry charakteryzujące metodę

4/2013 - Eksploatacja wykresów CTPi w systemie CAPCAST

4/2013 - Zastosowanie Zintegrowanego Systemu Modelowania Materiałów i Procesów Inżynierskich (ICME) w odlewnictwie

4/2013 - Aspekt ekologiczny mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi w procesie zalewania form ciekłym metalem

4/2013 - Wykorzystanie wykresów CTP niskostopowego żeliwa sferoidalnego do opracowania technologii wytwarzania żeliwa ADI

3/2013 - NAKŁADANIE WARSTW NIKLOWYCH NA MODELE DO ODLEWANIA PRECYZYJNEGO

3/2013 - PORÓWNANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA ORAZ STALI PODDANYCH DYNAMICZNEJ DEFORMACJI W TEŚCIE TAYLORA

3/2013 - WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I UDARNOŚĆ MOSIĄDZU ALUMINIOWEGO CuZn30Al3

3/2013 - KONSTRUKCJA PALETY PODSTAWOWEJ OPRZYRZĄDOWANIA TECHNOLOGICZNEGO DO OBRÓBKI CIEPLNEJ

3/2013 - WPŁYW UTLENIANIA PODŁOŻA NIKLOWEGO NA ZWILŻANIE W UKŁADZIE STOP PRZEMYSŁOWY 226D/Ni

3/2013 - KOROZJA STALI I ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO W CIEKŁEJ CYNIE

3/2013 - PROGNOZOWANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI I CIENKOŚCIENNYCH ODLEWÓW CZASZ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA DRODZE BADAŃ SYMULACYJNYCH

2/2013 - OCENA ZMIAN STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW CZASOWO-TEMPERATUROWYCH PROCESU METALURGICZNEGO

2/2013 - BADANIE CZYNNIKÓW ZMIENIAJĄCYCH STAN FIZYKOCHEMICZNY CIEKŁEGO ŻELIWA I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYWA

2/2013 - ZASTOSOWANIE PROGRAMU FLOW-3D DO SYMULACJI PROCESU ZALEWANIA ORAZ KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO. CZ. 2

2/2013 - BADANIA SYMULACYJNE PRZEPŁYWU MEDIUM PRZEZ KULOWY ZAWÓR ZWROTNY PRZY ZRÓŻNICOWANEJ GĘSTOŚCI KULI TONĄCEJ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU FLOW-3D

2/2013 - OPTYMALIZACYJNA ANALIZA NUMERYCZNA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ I PRZEMIESZCZEŃ W PROCESIE WULKANIZACJI KUL DO ZAWO RÓW ZWROTNYCH

2/2013 - KOMPOZYTY ODLEWANE NA OSNOWIE STOPU Al-Si ZBROJONE FAZAMI MIĘDZYMETALICZNYMI

1/2013 - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POMIAREM WIELKOŚCI I ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK

1/2013 - BADANIE POWIERZCHNIOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ JONOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA PŁYTKACH OBWODÓW DRUKOWANYCH

1/2013 - OCZYSZCZANIE WYBRANYCH ODPADÓW ODLEWNICZYCH METODĄ BIODEGRADACJI (BADANIA WSTĘPNE)

1/2013 - ZASTOSOWANIE PROGRAMU FLOW-3D DO SYMULACJI PROCESU ZALEWANIA ORAZ KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO. CZ. 1

4/2012 - WPŁYW MODYFIKACJI WĘGLIKIEM WAPNIA NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU BA 1044

4/2012 - EFEKT DODATKU Ca NA MIKROSTRUKTURĘ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPU AZ91

4/2012 - WPŁYW ZAWARTOŚCI CYNKU ORAZ TEMPERATURY NA LUTOWNOŚĆ NIKLU STOPAMI Sn-xZn (x = 4,5; 90; 95% wag.)

4/2012 - WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH PODDANYCH WIELOKROTNEMU PRZETOPIENIU

4/2012 - O TŁUMIENIU DRGAŃ W MATERIAŁACH KOMPOZYTOWYCH

4/2012 - INNOWACYJNA METODA WYTWARZANIA PRĘTÓW KOMPOZYTOWYCH ZBROJONYCH MATERIAŁAMI ODPADOWYMI

4/2012 - STOP NA BAZIE Fe-Al – ASPEKT TECHNOLOGICZNY

4/2012 - ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W KONSTRUKCJACH ODLEWU KORPUSU, POKRYWY I KLINA ZASUW KLINOWYCH DO GAZU

4/2012 - CENTRUM NAUKOWYCH BAZ DANYCH JAKO PODSTAWA I WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH W INSTYTUCIE ODLEWNICTWA. REALIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

4/2012 - ZMIANY W MIKROSTRUKTURZE STOPU PA9 POD WPŁYWEM CIŚNIENIA PRASOWANIA

3/2012 - ZASTOSOWANIE NOWATORSKIEJ METODY POMIARU AKTYWNOŚCI TLENU W KONTROLI PROCESU WYTWARZANIA ŻELIWA SFEROIDALNEGO

3/2012 - WPŁYW ZAWARTOŚCI CYNKU ORAZ TEMPERATURY NA LUTOWNOŚĆ MIEDZI STOPAMI Sn-xZn (x = 4,5; 90; 95% wag.)

3/2012 - WYSOKOJAKOŚCIOWY BENTONIT ODLEWNICZY PRODUKOWANY Z SUROWCA BENTONITU SUSZONEGO I WYSELEKCJONOWANYCH FRAKCJI POWSTAJĄCYCH PRZY PRODUKCJI SORBENTÓW HIGIENICZNYCH

3/2012 - WPŁYW RODZAJU POKRYCIA ORAZ STOSOWANEGO TOPNIKA NA LUTOWNOŚĆ PŁYTEK PCB STOPEM SAC305

3/2012 - BADANIA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ ODLEWNI PRECYZYJNEJ

3/2012 - WPŁYW MODYFIKACJI CHEMICZNEJ ROZPUSZCZALNEGO KRZEMIANU SODU NA POTENCJAŁ ZETA CZĄSTECZEK KOLOIDALNYCH W UKŁADZIE ŻELUJĄCYM „ROZPUSZCZALNY KRZEMIAN SODU – UTWARDZACZ ESTROWY”

2/2012 - WPŁYW KONDYCJONOWANIA TERMICZNEGO SZKLIWA KRZEMIANOWO-SODOWEGO NA WARTOŚĆ POTENCJAŁU ZETA UWODNIONEGO KRZEMIANU SODU

2/2012 - POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ II: OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA POWŁOK DEKORACYJNO-OCHRONNYCH NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU

2/2012 - BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH DOŚWIADCZALNYCH WARSTW CERAMICZNYCH

2/2012 - BADANIA SYMULACYJNE (Z WYKORZYSTANIEM METOD OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH) ZALEWANIA I KRZEPNIĘCIA WYBRANYCH ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA

1/2012 - Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe

1/2012 - Proces wykonywania modeli wytapianych – symulacja komputerowa

1/2012 - Badania laboratoryjne minimalizacji emisji zapachowych zanieczyszczeń organicznych wydzielanych podczas zgazowywania modeli styropianowych

1/2012 - Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania techniki szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego – medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

1/2012 - Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych

4/2011 - PRACE STUDIALNE NAD TEORETYCZNYMI I PRAKTYCZNYMI ASPEKTAMI PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW LŻEJSZYCH OD POWIETRZA

4/2011 - POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW ZE STOPU AZ91

4/2011 - ANALIZA UKŁADÓW WLEWOWYCH I ZASILAJĄCYCH DLA ODLEWU WPUSTU W WERSJI BEZ I Z WYKORZYSTANIEM PROCESU FILTRACJI

4/2011 - INTELIGENTNE NANOSTRUKTURY – DUŻO GADANIA, MAŁO EFEKTÓW? MITY I FAKTY

3/2011 - APARATUROWE I METODOLOGICZNE ASPEKTY ILOŚCIOWEJ ANALIZY MIKROSTRUKTURY ŻELIWA

3/2011 - POPIOŁY LOTNE JAKO ZBROJENIE KOMPOZYTÓW METALOWYCH NA OSNOWIE STOPÓW METALI LEKKICH. CZĘŚĆ 1. GOSPODARKA ODPADAMI ENERGETYCZNYMI

3/2011 - WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNE ŻELIWA PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI TARCZ HAMULCOWYCH

3/2011 - BADANIA MODELOWE PROCESU REGENERACJI PIASKÓW ZE ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH Z NOWYM SPOIWEM NIEORGANICZNYM PRZEZNACZONYCH DO WYTWARZANIA ODLEWÓW ZE STOPÓW Al

2/2011 - TECHNOLOGICZNE ASPEKTY SYNTEZY METALOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH ZBROJONYCH CENOSFERAMI

2/2011 - ZASTOSOWANIE MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWEM GEOPOLIMEROWYM DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW Al

2/2011 - WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ STOPU TYPU INCONEL 740

2/2011 - BADANIE KINETYKI KRZEPNIĘCIA I STYGNIĘCIA MASY MODELOWEJ W MATRYCY

1/2011 - WPŁYW CIŚNIENIA PRASOWANIA NA CHARAKTERYSTYKI MIKROSTRUKTURALNE STOPU AlSi7Mg

1/2011 - ANALIZA TERMICZNA POLISTYRENOWEGO MODELU ODLEWNICZEGO

1/2011 - EWOLUCJA MIKROSTRUKTURALNA PODCZAS PRZEMIANY PERYTEKTYCZNEJ: L + Al6Mn(Fe) → α-Al + α-AlMnFeSi W STOPACH AlFeMnSi

1/2011 - BADANIA EMISJI PRODUKTÓW ZGAZOWANIA MODELU STYROPIANOWEGO W TECHNOLOGII LOST FOAM W ASPEKCIE ŚRODOWISKA PRACY

4/2010 - KINETYKA ROZPADU STRUKTURY AUSFERRYTYCZNEJ MIEDZIOWO-NIKLOWEGO ŻELIWA ADI

4/2010 - PROCES WYKONANIA I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI ODLEWANYCH, UPORZĄDKOWANYCH KONSTRUKCJI KOMÓRKOWYCH ZE STOPU Al-Si

4/2010 - BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO WYROBÓW ZŁOTNICZYCH Z KOLEKCJI MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU

3/2010 - WPŁYW ULTRADŹWIĘKÓW NA PROCESY NISKOENERGETYCZNE ORAZ PRZEWODNICTWO ELEKTROLITYCZNE FORMIERSKICH PYŁÓW ODPADOWYCH PODDANYCH ZAAWANSOWANEMU UTLENIANIU

3/2010 - WPŁYW MODYFIKACJI BEZPOŚREDNIEJ W FORMIE ODLEWNICZEJ NA STRUKTURĘ STOPÓW ŻELAZA

3/2010 - BADANIA SYMULACYJNE WARUNKÓW WYPEŁNIENIA WNĘKI FORMY CIEKŁYM METALEM W TECHNOLOGII MODELI ZGAZOWYWANYCH

3/2010 - KOMPOZYTY ALFA WYTWORZONE METODĄ MECHANICZNEJ SYNTEZY - ANALIZA ROZKŁADU FAZY ZBROJĄCEJ ZA POMOCĄ MIKROTOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

2/2010 - ZWILŻANIE i ŁĄCZENIE HfB2 i Ta z Ni

2/2010 - OPRACOWANIE TECHNOLOGII PRODUKCJI „BENTONITU ZMODYFIKOWANEGO” PRZEZNACZONEGO DO WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI ICH WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ

2/2010 - WPŁYW MODYFIKACJI I OBRÓBKI CIEPLNEJ (PRZESYCANIE, PRZESYCANIE + STARZENIE) NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CuAl10Fe3Mn2

1/2010 - WPŁYW AZOTU I BORU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM NA PRZEMIANY STRUKTURALNE W PROCESIE HARTOWANIA Z PRZEMIANĄ IZOTERMICZNĄ

1/2010 - BADANIA STRUKTURY STOPÓW NA BAZIE MAGNEZU I LITU O STRUKTURZE DWUFAZOWEJ α-β I JEDNOFAZOWEJ β

1/2010 - PRÓBA WYTWORZENIA KOMPOZYTU NA OSNOWIE CuXAlY ZBROJONEGO CZĄSTECZKAMI Al2O3 PRZY POMOCY PROCESU MECHANOSYNTEZY

1/2010 - WPŁYW PROCEDURY BADAŃ ORAZ UTLENIANIA PODŁOŻA NIKLOWEGO NA ZWILŻANIE W UKŁADZIE Al/Ni

4/2009 - WPŁYW NANOPOWŁOKI TLENKOWEJ NA POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO CZYSTEJ CYNY

4/2009 - WYBRANE TERMOFIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PROSZKÓW CYRKONIANOWYCH NA BAZIE PIERWIASTKÓW ZIEM RZADKICH TYPU RE2Zr2O7 (RE- Gd, La, Sm, Nd) PRZEZNACZONYCH DO NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO POWŁOKOWYCH WARSTW BARIEROWYCH

4/2009 - SEMI-SOLID PROCESSING METHOD FOR CAST IRON

4/2009 - MODELE NAPRĘŻENIOWE DO OCENY WPŁYWU WAD ODLEWNICZYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ ODLEWU

3/2009 - WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WYSOKOSTOPOWEGO, UTWARDZANEGO DYSPERSYJNIE STALIWA MARTENZYTYCZNEGO, PODDANEGO WIELOSTOPNIOWEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ

3/2009 - OCENA WPŁYWU ZAWARTOŚCI AZOTU NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALIWA MARTENZYTYCZNEGO

3/2009 - ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO LUF DZIAŁ Z XVI-XVIII w. ORAZ KUL ZE ZBROJOWNI ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU Z WYKORZYSTANIEM METODY MIKROFLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ

3/2009 - KONWERSJA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNA ELEMENTU KUTEGO NA ODLEWANY

2/2009 - OKREŚLENIE PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ WYBRANYCH GATUNKÓW ŻELIWA SFEROIDALNEGO ZA POMOCĄ POMIARU PRZEWODNICTWA TEMPERATUROWEGO METODĄ LASER-FLASH

2/2009 - WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI BRĄZU ALUMINIOWO-NIKLOWEGO

2/2009 - WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALIWA GS-20Mn5 PRZEZNACZONEGO DO PRACY W OBNIŻONEJ TEMPERATURZE

1/2009 - BADANIA PORÓWNAWCZE WPŁYWU RÓŻNYCH DODATKÓW NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPU CuAl10Fe3Mn2

1/2009 - WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII PRZYGOTOWANIA CIEKŁEGO STOPU MAGNEZU AZ91

1/2009 - ANALIZA PROCESU ZALEWANIA I KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW ZE STALIWA STOPOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH

1/2009 - IDENTYFIKACJA FAZ KRYSTALICZNYCH KRZEMIONKI W PYŁACH EMITOWANYCH Z ODLEWNI PIASKOWEJ METODĄ PROSZKOWĄ DSH

4/2008 - NOWE MATERIAŁY JAKO ZAMIENNIKI PYŁU WĘGLOWEGO W MASIE FORMIERSKIEJ Z LEPISZCZEM BENTONITOWYM, STOSOWANEJ DO WYTWARZANIA ODLEWÓW Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO I STOPÓW ALUMINIUM

4/2008 - WYSOKOTEMPERATUROWE SIARKOWANIE STALI TYPU Fe-Cr-Al: AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ

4/2008 - OCENA SKUTECZNOŚCI SPECJALNEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPU MAGNEZU AZ91 ZAPOBIEGAJĄCEJ ROZROSTOWI ZIARNA

3/2008 - RECYKLING ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH POWSTAJĄCYCH ZE SPALANIA WĘGLA KAMIENNEGO, W ASPEKCIE WYTWARZANIA MAS FORMIERSKICH

3/2008 - OCENA MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA NANOMODYFIKATORÓW DO STOPÓW ALUMINIUM Z WYKORZYSTANIEM METODY MECHANICZNEGO STOPOWANIA

3/2008 - MIKRODODATKI BORU I WANADU W ŻELIWIE ADI. CZĘŚĆ 2. BADANIA WŁASNE

3/2008 - ŻAROODPORNOŚĆ I ŻAROWYTRZYMAŁOŚĆ STALI TYPU Fe-Cr-Al W WARUNKACH UTLENIAJĄCYCH: AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ

2/2008 - ZASTOSOWANIE WARSTW DIAMENTOWYCH ORAZ POWŁOK DIAMENTOPODOBNYCH NA NARZĘDZIACH MEDYCZNYCH I IMPLANTACH

2/2008 - ZASTOSOWANIE SPOIWA GEOPOLIMEROWEGO DO PRODUKCJI ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA

2/2008 - KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK WĘGLIKOWYCH Cr3C2 – NiCr NANOSZONYCH METODĄ NATRYSKU PLAZMOWEGO NA POWIERZCHNIĘ ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

2/2008 - ZAWARTOŚĆ WODORU W ODLEWACH Z ŻELIWA SZAREGO WYKONANYCH TECHNOLOGIĄ MODELI ZGAZOWYWANYCH

2/2008 - BADANIA NAD POPRAWĄ WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIEM NOWYCH SPOIW NIEORGANICZNYCH DO WYKONYWANIA EKOLOGICZNYCH MAS FORMIERSKICH I RDZENIOWYCH

1/2008 - STEROWANIE STRUKTURĄ W HIPOTETYCZNYCH GAZARACH GRADIENTOWYCH

1/2008 - OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH I STABILNOŚCI TERMICZNEJ HYDROKSYAPATYTU

1/2008 - ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ORAZ BIOZGODNOŚĆ NARZĘDZI STOMATOLOGICZNYCH ULEPSZANYCH RÓŻNYMI POWŁOKAMI

1/2008 - OCENA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ODLEWNICZEGO STOPU MAGNEZU AZ91 PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ

1/2008 - BADANIA KORELACJI POMIĘDZY RODZAJEM I ILOŚCIĄ MODYFIKATORA A PRZEMIANAMI WYSOKOTEMPERATUROWYMI I WYTRZYMAŁOŚCIĄ RESZTKOWĄ MAS Z UDZIAŁEM MODYFIKOWANYCH KRZEMIANÓW SODU