Tomasz Reguła, Jerzy J. Sobczak, Jerzy Morgiel, Piotr Dudek, Piotr Długosz

WPŁYW CIŚNIENIA PRASOWANIA NA CHARAKTERYSTYKI MIKROSTRUKTURALNE STOPU AlSi7Mg

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu ciśnienia zewnętrznego, wywieranego na metal w procesie prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting), na strukturę stopu AlSi7Mg. Otrzymane rezultaty uzupełniono testami zwartości strukturalnej oraz badaniami twardości. Próbki do badań uzyskano na drodze odlewania badanego stopu AlSi7Mg do formy metalowej pod zróżnicowanym ciśnieniem, odpowiednio 0,1 (atmosferyczne), 75 i 150 MPa, wykorzystując prasę hydrauliczną typu PHM 160c. Zaobserwowano znaczący wpływ ciśnienia na średni rozmiar ziarna, a także na poziom twardości próbek, co świadczy o celowości stosowania metod ciekło-fazowych z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego w aspekcie podniesienia właściwości wytwarzanych odlewów.


Słowa kluczowe: ciśnienie zewnętrzne, proces prasowania w staniem ciekłym, badania twardości, metody ciekło-fazowe,


pdfPobierz artykuł 1.13 MB >>Jan Pielichowski, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Edyta Hebda, Aleksander Karwiński

ANALIZA TERMICZNA POLISTYRENOWEGO MODELU ODLEWNICZEGO

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań polistyrenowego modelu odlewniczego za pomocą metody termograwimetrycznej (TG). Badania przeprowadzono dla trzech rodzajów polistyrenu - krajowego Owipianu (Syntos Oświęcim), kopolimeru PS i PSX (Francja). Na podstawie przeprowadzonych badań TG określono przebieg rozkładu termicznego polistyrenowego modelu odlewniczego. Stwierdzono całkowitą degradację PS w zakresie temperatury 321-395°C. Przeprowadzono analizę kinetyki zgazowania i określono zależność wydatku gazów bazowego modelu polistyrenowego od temperatury.


Słowa kluczowe: odlewnictwo, modele, polistyren, polimery, rozkład termiczny,


pdfPobierz artykuł 766.1 KB >>Małgorzata Warmuzek

EWOLUCJA MIKROSTRUKTURALNA PODCZAS PRZEMIANY PERYTEKTYCZNEJ: L + Al6Mn(Fe) → α-Al + α-AlMnFeSi W STOPACH AlFeMnSi

Streszczenie

W pracy przedstawiono przebieg przemiany perytektycznej L + Al6Mn(Fe) → α-Al + α-AlMnFeSi. Przedstawiono zidentyfikowane, towarzyszące jej specyficzne efekty mikrostrukturalne w mikroobszarach przekształconej fazy pierwotnej. Produkt przemiany usytuowany w obrębie pierwotnego wydzielenia fazy Al6FeMn stanowi mieszaninę faz α-AlFeMnSi i α-Al zbilansowaną objętościowo. Ewolucja morfologiczna fazy α-AlFeMnSi obserwowana w badanych próbkach została odniesiona do procesu wymiany składników między fazami na powierzchniach międzyfazowych, które są miejscem zarodkowania i wzrostu produktów przemiany. Zidentyfikowano kierunek i zakres strumienia dyfuzyjnego pierwiastków wchodzących w skład faz uczestniczących w przemianie. Oszacowano dystrybucję metali przejściowych pomiędzy fazy międzymetaliczne powstające w kolejnych stadiach krystalizacji w zależności od współczynnika podziału i składu stopu.


Słowa kluczowe: stopy aluminium, fazy międzymetaliczne, metale przejściowe, przemiana perytektyczna, mikrostruktura,


pdfPobierz artykuł 1.63 MB >>Maria Żmudzińska, Janusz Faber, Katarzyna Perszewska, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Maniowski

BADANIA EMISJI PRODUKTÓW ZGAZOWANIA MODELU STYROPIANOWEGO W TECHNOLOGII LOST FOAM W ASPEKCIE ŚRODOWISKA PRACY

Streszczenie

W artykule zaprezentowano aspekt ekologiczny technologii modeli zgazowywanych. Przedstawiono wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych na stanowisku doświadczalnym zalewania form ciekłym metalem oraz wybijania odlewów w procesie lost foam. Określono wpływ technologii modeli zgazowywanych na środowisko pracy.


Słowa kluczowe: modele zgazowywane, technologia lost foam, środowisko pracy, NDS,


pdfPobierz artykuł 862.8 KB >>