Tomasz Szymczak, Grzegorz Gumienny, Tadeusz Pacyniak

Wpływ wolframu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu 226

Streszczenie

W pracy przedstawiono wpływ wolframu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne siluminu 226 w warunkach zbliżonych do równowagowych oraz odlewanych ciśnieniowo. Wykazano wzrost właściwości zarówno wytrzymałościowych, jak i plastycznych odlewów z siluminu z dodatkiem około 0,3-0,4% wag. W odlewanych ciśnieniowo.


Słowa kluczowe: silumin, wolfram, właściwości mechaniczne, krystalizacja, krzywe ATD,


pdfPobierz artykuł 2.91 MB >>Michał Angrecki, Irena Izdebska-Szanda, Aleksander Palma

Odpadowa masa formierska jako substytut kruszywa w procesie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich ze spoiwami krzemianowymi i geopolimerowymi do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego. Duża zawartość krzemionki w zużytych masach formierskich i rdzeniowych jest czynnikiem przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania technologicznego. Koncepcja pracy obejmowała wykonanie serii mieszanek betonowych, zawierających w swoim składzie odpadową masę formierską, która była wprowadzana do podstawowej mieszaniny surowcowej na zasadzie stopniowej substytucji piasku kwarcowego. Ocenę możliwości utylizacji odpadowych mas odlewniczych przeprowadzono na postawie analizy porównawczej, obejmującej podstawowe właściwości technologiczne dwóch rodzajów materiałów, betonu komórkowego podstawowego, który zawierał w składzie tylko piasek kwarcowy „świeży" oraz betonu komórkowego eksperymentalnego, w którym piasek kwarcowy świeży zastępowano zużytą masą formierską.


Słowa kluczowe: zużyte masy odlewnicze, utylizacja mas formierskich, beton komórkowy, spoiwa krzemianowe i geopolimerowe,


pdfPobierz artykuł 1.02 MB >>Janusz Faber, Katarzyna Perszewska, Maria Żmudzińska

Związki zapachowe w gazach z rozkładu termicznego spoiw formierskich

Streszczenie

Przedstawiono wyniki analiz gazów powstających w wyniku działania wysokich temperatur na masy formierskie, w których jako spoiwo zastosowano wybrane, powszechnie stosowane w odlewniach żywice organiczne i utwardzacze. Jako narzędzie badawcze zastosowano specjalistyczny chromatograf gazowy przeznaczony do identyfikacji wyłącznie związków zapachowych z grupy alkanów.


Słowa kluczowe: spoiwa odlewnicze, masy formierskie i rdzeniowe, rozkład termiczny, odory, chromatografia gazowa,


pdfPobierz artykuł 1.03 MB >>Izabela Krzak, Adam Tchórz

Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej do wspomagania badań materiałowych odlewów

Streszczenie

Technologia wytwarzania odlewów zależna jest od wielu czynników. Warunki techniczne odbioru odlewów określają wymaganą jakość, co jest podstawą do uznania odlewu za dopuszczalny bądź wadliwy. W praktyce produkcja odlewów bez pewnej ilości sztuk wadliwych nie jest możliwa. Dąży się jednak do zminimalizowania strat, stosując różnorodną aparaturę kontrolno-pomiarową. Do sprawdzenia wewnętrznej struktury wyrobu pomocna może być rentgenowska tomografia komputerowa (ang. Computed Tomography - CT). Jest to nowoczesna metoda diagnostyczna, która łączy badania rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Badania tomograficzne umożliwiają bezinwazyjną jakościową ocenę badanego materiału oraz przeprowadzenie zaawansowanych analiz. Jedną z podstawowych zalet rentgenowskiej tomografii CT jest zobrazowanie badanych struktur w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych.
Przedmiotem artykułu jest przybliżenie zasady działania rentgenowskiej tomografii komputerowej oraz omówienie szerokiego jej wykorzystania w różnych dziedzinach nauki, w szczególności w badaniach defektoskopowych, w ilościowych badaniach metalograficznych, w procesie inżynierii odwrotnej (rekonstrukcyjnej) oraz w badaniach metrologicznych. Na wybranych przykładach przedstawiono możliwości rentgenowskiej tomografii komputerowej.


Słowa kluczowe: rentgenowska tomografia komputerowa (CT), badania defektoskopowe, niskociśnieniowe odlewanie przeciwgrawitacyjne (CLA), szybkie prototypowanie (RP), inżynieria odwrotna (RE),


pdfPobierz artykuł 4.5 MB >>Angelika Kmita

Ocena zwilżalności kwarcu przez ekologiczne spoiwo odlewnicze modyfikowane nanocząstkami tlenków metali

Streszczenie

W niniejszej pracy zaprezentowane zostały wyniki badań zwilżalności kwarcu przez ekologiczne spoiwo odlewnicze. W badaniach wykorzystano jako spoiwo szkło wodne modyfikowane nanocząstkami tlenków metali typu: MgO, Al2O3 oraz ZnO w rozpuszczalnikach organicznych: metanolu lub propanolu. Nanocząstki syntetyzowane były metodą elektrochemiczną w procesie anodowego roztwarzania odpowiednich metali: Zn, Al, Mg. Zwilżalność oceniano, badając zmiany kąta zwilżania θ w czasie w układzie: kwarc-szkło wodne. W badaniach wykorzystano prototypowy aparat do pomiaru kąta zwilżania wraz z opracowaną wcześniej metodyką. Systematyczne badania zwilżalności kwarcu przez zmodyfikowane nanocząstkami szkło wodne wykazały, że na parametr ten wpływa między innymi: ilość wprowadzonego modyfikatora, rodzaj nanocząstek, a także rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika. Przeprowadzone badania wykazały, że kwarc był najlepiej zwilżalny (mała wartość kąta zwilżania) przez szkło wodne modyfikowane nanocząstkami MgO oraz Al2O3 w propanolu.


Słowa kluczowe: szkło wodne, nanocząstki, modyfikacja, zwilżalność, masa formierska,


pdfPobierz artykuł 2.43 MB >>Małgorzata Warmuzek

Ścieżka krystalizacji w stopach AlFeMnSi podczas powstawania pierwotnych wydzieleń faz międzymetalicznych

Streszczenie

W pracy analizowano przebieg procesu krzepnięcia stopów AlFeMnSi podczas powstawania predendrytycznych oraz preeutektycznych faz międzymetalicznych AlFeMnSi w zakresie stężenia składników, uzupełniającym badane dotychczas zakresy. Ujawniono oddziaływanie składu chemicznego stopu na morfologię predendrytycznych oraz preeutektycznych faz międzymetalicznych AlFeMnSi. Charakterystyka wydzieleń faz międzymetalicznych AlFeMnSi została zidentyfikowana in situ, z zastosowaniem lokalnych metod dyfrakcyjnych. Uzyskane wyniki zostały porównane z danymi opublikowanymi uprzednio. Oszacowano, że krytyczne stężenie manganu, konieczne do stabilizacji plfazy αc-AlFeMnSi, wynosiło ≤ 0,5%, w badanych stopach AlFe≤3,0MnSi6 i AlFe≤1,5MnSi11 oraz ≥ 0,5% w stopach AlFe≥3,0MnSi11.


Słowa kluczowe: stopy Al, fazy międzymetaliczne, wydzielenia pierwotne, ścieżka krystalizacji,


pdfPobierz artykuł 3.38 MB >>Renata Zapała, Sebastian Pach, Marcin Górny, Marta Homa, Aleksandra Siewiorek

Wysokotemperaturowe utlenianie staliwa w parze wodnej

Streszczenie

Praca prezentuje wyniki badań utleniania w atmosferze pary wodnej staliwa żaroodpornego o różnej strukturze (ferrytyczno-austenitycznej, austenitycznej i austenitycznej z węglikami) w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin. Na podstawie badań kinetyki utleniania stwierdzono, że badane próbki utleniały się w przybliżeniu zgodnie z prawem liniowym. W zależności od składu chemicznego i struktury badanych stopów obserwowano odmienne właściwości powstałych zgorzelin. W przypadku materiału o strukturze ferrytyczno-austenitycznej stwierdzono odpadanie zgorzeliny od powierzchni rdzenia metalicznego związane prawdopodobnie z różnym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej austenitu i ferrytu.


Słowa kluczowe: staliwo żaroodporne, mikrostruktura, korozja wysokotemperaturowa, para wodna,


pdfPobierz artykuł 5.65 MB >>Janusz Krawczyk, Edyta Rożniata, Robert Dąbrowski, Marcin Madej, Jerzy Pacyna

Rola modyfikacji we właściwościach tribologicznych staliwa ledeburytycznego

Streszczenie

Praca dotyczy badań tribologicznych staliwa G200CrNiMo4-3-3 w stanie bez modyfikacji oraz po modyfikacji FeSi oraz FeB. Modyfikacja FeSi ograniczyła, a modyfikacja FeB wyeliminowała wydzielenia cementytu drugorzędowego w układzie Widmanstättena. Uzyskany w wyniku modyfikacji wzrost twardości oraz zmniejszenie udziału wydzieleń cementytu w układzie Widmanstättena nie skutkował wzrostem odporności na ścieranie. Modyfikacja FeSi spowodowała wzrost średniego współczynnika tarcia.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że sam proces modyfikacji (ograniczający ilość wydzieleń cementytu drugorzędowego) nie jest wystarczający dla poprawy właściwości tribologicznych. Niezbędnym wydaje się zastosowanie (obok modyfikacji) również obróbki cieplnej, skutkującej wydzieleniem cementytu drugorzędowego w obszarze pierwotnego ziarna austenitu.


Słowa kluczowe: staliwo, modyfikacja, tribologia, zużycie,


pdfPobierz artykuł 4.98 MB >>