Zbigniew Górny, Stanisława Kluska-Nawarecka, Krzysztof Saja

WPŁYW MODYFIKACJI WĘGLIKIEM WAPNIA NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU BA 1044

Streszczenie

Badano wpływ przesycania z chłodzeniem mikrostrumieniowym w czasie przesycania oraz modyfikowania C + Ca i CaC2 stopu BA1044 w stanie lanym, przesycanym i ulepszanym cieplnie. Modyfikowanie oraz przesycanie są wyraźnie korzystne w stanie ulepszonym cieplnie dla Rp0,2. Wyżarzanie wysokotemperaturowe pozwala na uzyskanie wyższych właściwości plastycznych, a nisokotemperaturowe wyższych właściwości wytrzymałościowych.


Słowa kluczowe: brąz aluminiowy, modyfikacja, starzenie, obróbka cieplna, właściwości mechaniczne,


pdfPobierz artykuł 1.66 MB >>Tomasz Reguła, Piotr Dudek, Aleksander Fajkiel

EFEKT DODATKU Ca NA MIKROSTRUKTURĘ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPU AZ91

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z badaniem wpływu wapnia na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne stopu AZ91. Próbki z odpowiednio przygotowanych wariantów stopu, zawierających zróżnicowane stężenie dodatku Ca (od 0,1 do 2,5% wag.) poddano statycznej próbie rozciągania w temperaturze otoczenia oraz podwyższonej (150°C). Przeprowadzono również badania mikrostruktury oraz analizę krzywych DSC. Ustalono, że w odniesieniu do bazowego stopu AZ91, wraz z rosnącym stężeniem wapnia, wzrasta wytrzymałość w temperaturze podwyższonej. Efekt ten jest spowodowany zastępowaniem niskotopliwej fazy Mg17Al12 przez fazy zawierające wapń - Al2Ca i (Mg, Al)2Ca oraz wzbogaceniem przestrzeni międzydendrytycznych w Ca. Jednocześnie dodatek wapnia niekorzystnie wpływa na właściwości mechaniczne w temperaturze otoczenia, co tłumaczyć można kruchością faz Mg-Al-Ca.


Słowa kluczowe: stop magnezu, dodatek stopowy, wapń, właściwości mechaniczne, mikrostruktura,


pdfPobierz artykuł 887.2 KB >>Artur Kudyba, Aleksandra Siewiorek, Natalia Sobczak

WPŁYW ZAWARTOŚCI CYNKU ORAZ TEMPERATURY NA LUTOWNOŚĆ NIKLU STOPAMI Sn-xZn (x = 4,5; 90; 95% wag.)

Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu temperatury oraz zawartości Zn na lutowność podłoży Ni ciekłymi stopami Sn-Zn o zawartości cynku 4,5; 90; 95% wag. Badania lutowności przeprowadzono metodą zanurzeniową (wetting balance test) pozwalającą na pomiar siły i czasu zwilżania oraz wyznaczenie wartości kąta zwilżania. Badania wykonano w dwóch różnych temperaturach dla każdego z badanych stopów, odpowiednio dla Sn-4,5Zn w 230 i 250°C, Sn-90Zn w 400 i 450°C, Sn-95Zn w 410 i 450°C. Po badaniach lutowności przeprowadzono analizę strukturalną poprzecznych przekrojów próbek metodami mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej w połączeniu z lokalną analizą składu chemicznego. Stwierdzono, że wzrost temperatury poprawia lutowność każdego z badanych układów Sn-xZn/Ni. W przypadku podwyższenia temperatury procesu do 450°C dla stopów o zawartości 90 i 95% wag. Zn, zaobserwowano całkowitą zwilżalność Ni (wartość kąta zwilżania θ = 0°).


Słowa kluczowe: lutowia bezołowiowe, Sn-Zn, metoda zanurzeniowa, lutowność, krzywa zwilżania, kąt zwilżania,


pdfPobierz artykuł 2.45 MB >>Adam Klasik, Jerzy J. Sobczak, Krystyna Pietrzak, Andrzej Gazda, Natalia Sobczak

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH PODDANYCH WIELOKROTNEMU PRZETOPIENIU

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości termofizycznych komercyjnych kompozytów F3S.10S, F3S.20S, F3S.30S o osnowie stopów aluminium zbrojonych cząsteczkami SiC zawierających odpowiednio 10%, 20% i 30% obj. cząsteczek SiC. Kompozyty poddano dziewięciokrotnemu przetopowi. Określono zmiany współczynnika rozszerzalności liniowej oraz zmiany przewodnictwa temperaturowego w zależności od zawartości zbrojenia oraz liczby przetopów. Wykazano, że wraz ze wzrostem zawartości zbrojenia obniżają się wartości współczynników rozszerzalności cieplnej, natomiast dziewięciokrotny przetop nie powoduje istotnych zmian ich wartości. Stwierdzono także, iż wzrost temperatury wywołuje istotne zmniejszenie wartości współczynnika przewodnictwa temperaturowego badanych materiałów.


Słowa kluczowe: kompozyty aluminiowe, właściwości termofizyczne, współczynnik rozszerzalności liniowej, przewodnictwo temperaturowe, przetapianie, recykling,


pdfPobierz artykuł 1.33 MB >>Krystyna Pietrzak, Adam Klasik, Katarzyna Makowska, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Wojciechowski, Dariusz Rudnik

O TŁUMIENIU DRGAŃ W MATERIAŁACH KOMPOZYTOWYCH

Streszczenie

Opracowanie dotyczy zdolności do tłumienia drgań kompozytów o osnowie stopu aluminium A359 zbrojonych 10%, 20% i 30% cząsteczek SiCp poddanych wielokrotnemu przetopowi. Celem badań było wykazanie, że recykling symulowany wielokrotnym przetopem nie zmienia istotnie charakterystyk tłumiących badanych materiałów. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że specyfika powierzchni międzyfazowej SiCp / osnowa kompozytu stanowi główny czynnik wpływający na charakterystyki tłumiące kompozytów. Jednocześnie należy podkreślić, że właściwości powierzchni międzyfazowej SiCp / osnowa kompozytu zależą od metody wytwarzania. Otrzymane wyniki potwierdzają potencjalne możliwości wprowadzenia do praktycznych rozwiązań przemysłowych recyklingu realizowanego prostą i ekonomicznie efektywną metodą wielokrotnego przetapiania. Należy jednak skupić wysiłki na minimalizacji porowatości gazowo-skurczowej podczas kolejnych procesów odlewania, aby nie dopuścić do pogorszenia charakterystyk mechanicznych.


Słowa kluczowe: kompozyty aluminiowe, tłumienie drgań, przetapianie, recykling,


pdfPobierz artykuł 2.7 MB >>Piotr Długosz, Paweł Darłak, Włodzimierz Bochniak

INNOWACYJNA METODA WYTWARZANIA PRĘTÓW KOMPOZYTOWYCH ZBROJONYCH MATERIAŁAMI ODPADOWYMI

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań próbek materiału kompozytowego, w którym fazę zbrojącą stanowi popiół lotny będący produktem ubocznym pracy elektrowni, podczas gdy osnową jest aluminium (99,98% wag.). Aglomeraty kompozytu podstawowego uzyskane drogą syntezy mechanicznej poddano procesowi konsolidacji plastycznej na gorąco w celu przekształcenia proszku w materiał stały. Tak utworzone wypraski ogrzewano w temperaturze 350-400°C i poddawano wyciskaniu metodą KOBO®. Uzyskane cylindryczne próbki analizowano za pomocą tomografii komputerowej, która ujawniła zadowalający poziom rozkładu fazy zbrojącej przy stężeniu popiołu lotnego rzędu 25% wag. oraz brak obszarów o zbyt wysokim stężeniu cząstek ceramicznych, które mogą działać jako źródło występowania niekorzystnego zjawiska aglomeracji. Uzyskano poprawę właściwości mechanicznych próbek materiału kompozytowego w porównaniu z samym materiałem osnowy.


Słowa kluczowe: popiół lotny, kompozyty ALFA®, metoda KOBO®,


pdfPobierz artykuł 930.4 KB >>Krzysztof Jaśkowiec, Waldemar Uhl

STOP NA BAZIE Fe-Al – ASPEKT TECHNOLOGICZNY

Streszczenie

W artykule opisano wytop staliwa na bazie Fe-Al. Poruszono zagadnienia technologiczne realizacji wytopu, zaczynając od symulacji komputerowej, kończąc na obróbce odlewu. Efektem pracy było uzyskanie odlewów pracujących w wysokiej temperaturze. Oprócz praktycznych uwag skupiono się na opisie sposobów minimalizacji strat Al oraz na metodach uzyskania odlewów pozbawionych wad typowych dla tego typu staliwa lub żeliwa. Zwrócono szczególną uwagę na twardość i udarność stopów na bazie Fe-Al.


Słowa kluczowe: FAP, staliwo wysokoaluminiowe, Fe-Al, straty aluminium, twardość, udarność,


pdfPobierz artykuł 1.22 MB >>Andrzej Gwiżdż, Robert Żuczek, Mieczysław Nowak

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W KONSTRUKCJACH ODLEWU KORPUSU, POKRYWY I KLINA ZASUW KLINOWYCH DO GAZU

Streszczenie

Przeprowadzono analizę numeryczną rozkładu naprężeń eksploatacyjnych w zasuwach miękko uszczelnionych do sieci gazowych z rur PE odlewanych z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15. Analiza przeprowadzona została z wykorzystaniem systemu ANSYS, na podstawie danych i dokumentacji dotyczącej rzeczywistych warunków próby, przeprowadzanych w Fabryce Armatur JAFAR SA. Zastosowanie oprogramowania ANSYS pozwoliło na zintegrowanie analiz numerycznych opracowanej konstrukcji wirtualnej, obciążanej ciśnieniem próby, z reakcją rzeczywistej konstrukcji w trakcie prób laboratoryjnych prowadzonych na stanowisku do analizy szczelności, wraz z możliwością weryfikacji wyników wirtualnych i rzeczywistych. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki analizy dla zaworów DN50 i DN150. Wyniki tej analizy wykorzystane będą do weryfikacji konstrukcji odlewów wchodzących w skład modeli zasuw klinowych, poprzez poprawki wymiarowe konstrukcji.


Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie produkcji odlewniczej, symulacja rozkładu naprężeń, armatura żeliwna,


pdfPobierz artykuł 2.58 MB >>Krystyna Rabczak, Paweł Wojnarowski

CENTRUM NAUKOWYCH BAZ DANYCH JAKO PODSTAWA I WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH W INSTYTUCIE ODLEWNICTWA. REALIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Streszczenie

Praca przedstawia zakres funkcjonalności wykonanej autorskiej aplikacji, której podstawowym celem było utworzenie bazy informacji oraz systemu zarządzania tą bazą. System ten został opracowany dla realizacji strategii optymalizacji udostępniania zasobów różnorodnych baz danych funkcjonujących w Instytucie. Inną jego funkcjonalnością jest optymalny przydział mocy serwerów dla zadań-obliczeń realizowanych przez poszczególne działy. Nowe oprogramowanie umożliwi najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, przy równoczesnej optymalizacji środowiska informatycznego. Ułatwi też dostosowanie warunków składowania nowych naukowych baz wiedzy, powstających w zakładach badawczych Instytutu. System pozwoli w sposób optymalny zarządzać infrastrukturą informatyczną Instytutu oraz efektywnie wykorzystywać czas pracowników IT.


Słowa kluczowe: aplikacje, bazy danych, informacje, zarządzanie, IT,


pdfPobierz artykuł 0.99 MB >>Tomasz Reguła, Piotr Dudek

ZMIANY W MIKROSTRUKTURZE STOPU PA9 POD WPŁYWEM CIŚNIENIA PRASOWANIA

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ciśnienia zewnętrznego - wywieranego na metal w procesie prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting), na strukturę stopu PA9. Próbki do badań uzyskano na drodze odlewania badanego stopu PA9 do formy metalowej pod zróżnicowanym ciśnieniem, odpowiednio 0,1 (atmosferyczne), 75 i 150 MPa, wykorzystując maszynę squeeze casting firmy UBE VSC 500. Zaobserwowano znaczący wpływ ciśnienia na średni rozmiar ziarna oraz inne charakterystyki mikrostrukturalne, co świadczy o celowości stosowania metod ciekło-fazowych z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego w aspekcie podniesienia jakości wytwarzanych odlewów.


Słowa kluczowe: stop aluminium, PA9, squeeze casting, ciśnienie prasowania, mikrostruktura,


pdfPobierz artykuł 1.47 MB >>