Małgorzata Warmuzek

Analiza składu chemicznego faz międzymetalicznych AlMnFe oraz AlMnFeSi w eutektykach międzydendrytycznych w stopach aluminium

Streszczenie

W pracy przedstawiono prostą procedurę identyfikacji in situ wydzieleń faz międzymetalicznych w eutektykach międzydendrytycznych w stopach AlFeMnSi do przeróbki plastycznej i odlewniczych, wraz z jej eksperymentalną weryfikacją. Na podstawie obserwacji mikroskopowych opisano, ujawnioną na zgładach międzymetalicznych, morfologię składników fazowych, występujących w tych eutektykach: A6MnFe, αc-AlFeMnSi, αH-AlFeSi, β-AlFeSi. Do badań wykorzystano mikroskopy: świetlny oraz elektronowy, skaningowy. Skład chemiczny wydzieleń faz międzymetalicznych określono za pomocą punktowej mikroanalizy rentgenowskiej. Zakres zmienności składu chemicznego dla wydzieleń wybranych składników fazowych był analizowany w zależności od składu chemicznego stopu oraz cech morfologicznych mikrostruktury.


Słowa kluczowe: stopy Al, mikrostruktura, faza międzymetaliczna, mikroanaliza rentgenowska, lokalny skład chemiczny,


pdfPobierz artykuł 1.79 MB >>Marta Homa, Aleksandra Siewiorek, Andrzej Gazda, Natalia Sobczak, Artur Kudyba, Patrycja Turalska, Katarzyna Pietrzak, Krystyna Frydman, Danuta Wójcik-Grzybek, Agata Strojny-Nędza

Termofizyczne właściwości kompozytów Ag-C domieszkowanych nanorurkami węglowymi

Streszczenie

Praca prezentuje wyniki wstępnych badań materiałów typu Ag-C otrzymanych metodą metalurgii proszków (PM) domieszkowanych nanorurkami węglowymi. Na podstawie przeprowadzonych metodami skaningowej mikroskopii elektronowej badań strukturalnych oraz wykonanych badań właściwości termofizycznych metodami DSC, DIL, LFA stwierdzono, że zastosowana procedura wytwarzania materiałów kompozytowych nie zapewnia zadawalającego rozmieszczenia fazy węglowej w osnowie metalowej. W celu uzyskania poprawy jednorodności materiałów typu Ag-C należy opracować sposób deaglomeracji fazy węglowej.


Słowa kluczowe: kompozyty Ag-C, nanorurki węglowe, właściwości termofizyczne,


pdfPobierz artykuł 2.51 MB >>Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Młodnicki, Jacek Krokosz, Rafał Pabiś, Ryszard Ćwiklak

Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych

Streszczenie

Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gips syntetyczny. Składniki opracowanej mieszanki badano w celu określenia podstawowych właściwości technicznych i użytkowych. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach.


Słowa kluczowe: odlew artystyczny, forma, forma ceramiczna, gips, odlew ze stopów metali nieżelaznych,


pdfPobierz artykuł 2.27 MB >>Andrzej Gazda, Małgorzata Warmuzek, Edward Czekaj

Optymalizacja parametrów obróbki cieplnej wybranych odlewanych stopów AlZnMgCu(Mn)

Streszczenie

W publikacji przedstawiono wyniki optymalizacji parametrów złożonej obróbki cieplnej odlewanych stopów AlZnMgCu(Mn), polegającej na retrogresji (nawrocie) i powtórnym starzeniu (RRA, Retrogression and Reaging). Dla porównania, wykonano również analizę dwu rodzajów obróbki cieplnej - standardowej, typu T6 oraz obróbki typu T7 (wg PN-EN 515:1996), poprawiającej odporność na pękanie w warunkach korozji naprężeniowej (SCC, Stress Corrosion Cracking). Do optymalizacji parametrów obróbki cieplnej wykorzystano metodę analizy termicznej (TA, Thermal Analysis) - różnicową kalorymetrię skaningową (DSC, Differential Scanning Calorimetry) oraz pomiary przewodności elektrycznej i obserwacje mikrostruktury. Zrealizowano wybrane warianty obróbki cieplnej dla ustalonych w badaniach, optymalnych parametrów obróbki i wykonano badania wytrzymałościowe. Najwyższe wartości Rm otrzymano po obróbce RRA (200°C/20 min) - wyższe dla stopu o większej zawartości miedzi. Wyniki uzyskane w pracy świadczą o skuteczności procesów modyfikacji mikrostruktury stopów za pomocą obróbki RRA, potwierdzonej wynikami prób wytrzymałościowych i obserwacji powierzchni przełomów. Wyniki badań kalorymetrycznych materiału badawczego po poszczególnych etapach zaplanowanych wariantów obróbki cieplnej stanowią dobry punkt wyjścia do jakościowej analizy mechanizmu towarzyszących im przemian fazowych. Uzyskane rezultaty mogą być inspiracją do rozwoju badań nad odlewanymi stopami AlZnMgCu.


Słowa kluczowe: stopy AlZnMgCu, retrogresja (nawrót) i powtórne starzenie, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC),


pdfPobierz artykuł 1.61 MB >>