Mieczysław Kuder

ZASTOSOWANIE NOWATORSKIEJ METODY POMIARU AKTYWNOŚCI TLENU W KONTROLI PROCESU WYTWARZANIA ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Streszczenie

Celem pracy była ocena metody pomiaru aktywności tlenu w ciekłym żeliwie dla prognozowania właściwości żeliwa po zakrzepnięciu. Przeprowadzono szereg wytopów doświadczalnych, wykonując pomiary aktywności tlenu po roztopieniu wsadu, obróbce stopami magnezu w zróżnicowanej ilości oraz podczas długotrwałego przetrzymywania stopu w tyglu pieca. Określono podstawowy skład chemiczny żeliwa, postać grafitu, a w wybranych przypadkach całkowitą zawartość gazów (O, N, H) oraz wytrzymałość i wydłużenie. Stwierdzono wpływ aktywności tlenu na morfologię grafitu i po spełnieniu określonych warunków techniczno-organizacyjnych, użyteczność tej metody do kontroli i sterowania procesem wytwarzania żeliwa sferoidalnego.


Słowa kluczowe: żeliwo, grafit, tlen, aktywność, Celox®-Foundry,


pdfPobierz artykuł 781.3 KB >>Artur Kudyba, Aleksandra Siewiorek, Natalia Sobczak

WPŁYW ZAWARTOŚCI CYNKU ORAZ TEMPERATURY NA LUTOWNOŚĆ MIEDZI STOPAMI Sn-xZn (x = 4,5; 90; 95% wag.)

Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu temperatury oraz zawartości Zn na lutowność podłoży Cu ciekłymi stopami Sn-Zn o zawartości cynku 4,5; 90; 95% wag. Badania lutowności przeprowadzono metodą zanurzeniową (wetting balance test) pozwalającą na pomiar siły i czasu zwilżania oraz wyznaczenie wartości kąta zwilżania. Badania wykonano w dwóch różnych temperaturach dla każdego z badanych stopów, odpowiednio dla Sn-4,5Zn w 230 i 250°C, Sn-90Zn w 400 i 450°C, Sn-95Zn w 410 i 450°C. Po badaniach lutowności przeprowadzono analizę strukturalną poprzecznych przekrojów próbek metodami mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej w połączeniu z lokalną analizą składu chemicznego. Stwierdzono, że wzrost temperatury poprawia lutowność każdego z badanych układów Sn-xZn/Cu. W przypadku podwyższenia temperatury procesu do 450°C dla stopów o zawartości 90 i 95% wag. Zn, zaobserwowano całkowitą zwilżalność Cu (wartość kąta zwilżania θ = 0°).


Słowa kluczowe: lutowia bezołowiowe, Sn-Zn, metoda zanurzeniowa, lutowność, krzywa zwilżania, kąt zwilżania,


pdfPobierz artykuł 0.98 MB >>Aleksander Palma, Irena Izdebska-Szanda

WYSOKOJAKOŚCIOWY BENTONIT ODLEWNICZY PRODUKOWANY Z SUROWCA BENTONITU SUSZONEGO I WYSELEKCJONOWANYCH FRAKCJI POWSTAJĄCYCH PRZY PRODUKCJI SORBENTÓW HIGIENICZNYCH

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych i przemysłowych podjętych przy opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wysokojakościowego bentonitu odlewniczego, produkowanego z surowca suszonego i wyselekcjonowanych frakcji powstających przy wytwarzaniu sorbentów higienicznych. Sorbenty higieniczne to materiały stałe o znacznie rozwiniętej powierzchni i zwiększonym pochłanianiu niepożądanych substancji, przeznaczone dla zwierząt (tzw. higieniczne żwirki bentonitowe). Powstające jako produkt uboczny przy produkcji sorbentów wyselekcjonowane drobne frakcje poniżej 1 mm, początkowo zawracano powtórnie do produkcji sorbentów, ale szybko okazało się, że te drobne frakcje wpływają niekorzystnie na jakość produkowanych sorbentów. Przeprowadzone wstępne badania wykazały, że te wyselekcjonowane frakcje pylaste - z uwagi na znaczną zawartość montmorylonitu i rozdrobnienie oraz surowiec bentonitu suszonego, jako półprodukty z linii wytwarzania sorbentów stanowić mogą cenne składniki do produkcji bentonitu odlewniczego. W artykule podano wyniki prób i badań procesów przerobu i uszlachetniania materiałów wyjściowych w warunkach laboratoryjnych oraz opracowaną, doświadczalną technologię produkcji bentonitu z surowca suszonego i wyselekcjonowanych drobnych frakcji uzyskiwanych przy produkcji sorbentów higienicznych. Przedstawiono także wyniki prób zastosowania nowo opracowanych wysokojakościowych bentonitów do wykonywania mas formierskich, form i próbnych odlewów.


Słowa kluczowe: spoiwa odlewnicze, syntetyczne masy formierskie, bentonit,


pdfPobierz artykuł 567.1 KB >>Aleksandra Siewiorek, Artur Kudyba, Marta Homa, Natalia Sobczak

WPŁYW RODZAJU POKRYCIA ORAZ STOSOWANEGO TOPNIKA NA LUTOWNOŚĆ PŁYTEK PCB STOPEM SAC305

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju pokrycia oraz topnika na lutowność płytek PCB bezołowiowym stopem o osnowie cyny SAC305 (SnAg3,0Cu0,5) poprzez pomiar siły Fr i czasu zwilżania t0 metodą meniskograficzną oraz wyznaczanie wielkości kąta zwilżania θ. Badania wykonano w temperaturze 260°C na płytkach z trzema rodzajami pokrycia (HASL LF - bezołowiowe, ENIG - złote, OSP - organiczne), stosując 2 gatunki topnika (EF2202 i RF800). Najkrótszy czas zwilżania t0 = 0,6 s dla topnika EF2202 i t0 = 0,98 s dla topnika RF800 zanotowano w przypadku płytek z pokryciem OSP. Dla płytek z pokryciem ENIG czas zwilżania t0 = 1,36 s (topnik EF2202) i t0 = 1,55 s (topnik RF800) był najdłuższy. Obliczona wielkość kąta zwilżania θ wyniosła: dla płytek PCB z pokryciem HASL LF - θ = 45°, z pokryciem ENIG - θ = 58°, a z pokryciem OSP - θ = 63°.


Słowa kluczowe: metoda meniskograficzna, lutowność, kąt zwilżania, PCB, topnik, stop bezołowiowy, SAC305,


pdfPobierz artykuł 625.8 KB >>Janusz Faber, Katarzyna Perszewska, Maria Żmudzińska

BADANIA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ ODLEWNI PRECYZYJNEJ

Streszczenie

Emisja zapachów związana z działalnością różnego rodzaju instalacji przemysłowych czy obiektów jest traktowana jako uciążliwość, a nie szkodliwość dla ludzi i środowiska. Zapach, nawet subiektywnie odczuwany jako przyjemny, przy znacznym stężeniu i dłuższym utrzymywaniu się w powietrzu staje się dokuczliwy i może być powodem złego samopoczucia oraz negatywnych emocji u ludzi przebywających w pobliżu źródła jego emisji. W zależności od stosowanej technologii i rodzaju produkcji prowadzonej w odlewni zapachy z niej emitowane mogą być odczuwane zarówno jako przyjemne lub nieprzyjemne. W artykule przedstawiono wyniki badań składu zapachów emitowanych z odlewni precyzyjnej, w której odlewy produkowane są z zastosowaniem metody wytapianych modeli.


Słowa kluczowe: ochrona środowiska, związki zapachowe, odlewnia precyzyjna, metoda wytapianych modeli,


pdfPobierz artykuł 673.0 KB >>Andrzej Baliński

WPŁYW MODYFIKACJI CHEMICZNEJ ROZPUSZCZALNEGO KRZEMIANU SODU NA POTENCJAŁ ZETA CZĄSTECZEK KOLOIDALNYCH W UKŁADZIE ŻELUJĄCYM „ROZPUSZCZALNY KRZEMIAN SODU – UTWARDZACZ ESTROWY”

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposób modyfikacji chemicznej uwodnionego krzemianu sodu za pomocą morfoaktywnych związków organicznych. Podjęto próbę określenia wpływu modyfikatorów chemicznych uwodnionego krzemianu sodu na jego właściwości fizykochemiczne i strukturalne. Opisano kinetykę zmian wartości potencjału Zeta żelującego układu „modyfikowany chemicznie uwodniony krzemian sodu - utwardzacz estrowy".


Słowa kluczowe: uwodniony krzemian sodu, modyfikacja chemiczna, potencjał Zeta,


pdfPobierz artykuł 910.0 KB >>