Władysław Madej, Stanisław Pysz, Irena Izdebska-Szanda, Janusz Miklaszewski, Tadeusz Zdończyk

Ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania wstawek hamulcowych o stabilnych parametrach jakościowych. Cz. 1. Modernizacja technologii z zastosowaniem symulacji komputerowej

Streszczenie

Prezentowany artykuł jest pierwszym z cyklu omawiającym prace badawcze związane z udoskonaleniem technologii produkcji wstawek hamulcowych dla kolejnictwa w odlewni Spomel w Lęborku.
Współpraca z Instytutem rozpoczęła się od realizacji projektu modernizacji procesu wytwarzania odlewów nowej generacji nieiskrzących wstawek hamulcowych dla potrzeb kolejnictwa w latach 2000-2001. W ramach tego projektu opracowana została ekologiczna i materiałooszczędna technologia wytwarzania nieiskrzących wstawek hamulcowych o wysokich parametrach jakościowych. Wyniki badań nad opracowaniem tej technologii przedstawionow niniejszym artykule.
Badania te obejmowały między innymi opracowanie metod zasilania odlewu, dobór składu mas formierskich i rdzeniowych zapewniających uzyskanie poprawy dokładności wymiarowej oraz jakości powierzchni odlewów, stabilizację parametrów technologicznych wykonywania form odlewniczych, badania struktury, właściwości mechanicznych i ścieralności tworzywa odlewów testowych, a także określenie parametrów technologicznych procesu odlewniczego.


Słowa kluczowe: odlewy wstawek klocków hamulcowych, poprawa jakości odlewu, masa formierska, obniżenie kosztów, oszczędność energii i materiałów, ochrona środowiska, zmniejszenie uciążliwości pracy,


pdfPobierz artykuł 5.91 MB >>Piotr Dudek, Aleksander Fajkiel, Tomasz Reguła, Jacek Bochenek

Badania nad technologią odlewania ablacyjnego stopów aluminium

Streszczenie

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad technologią odlewania ablacyjnego. W ramach pracy opracowano założenia do budowy doświadczalnego stanowiska do zmodyfikowanej technologii odlewania ablacyjnego. Wykonano stanowisko, na którym przeprowadzono badania destrukcji formy piaskowej strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Wpływ szybkiego chłodzenia odlewu podczas krzepnięcia na jego strukturę określono na podstawie badań rentgenograficznych i metalograficznych.


Słowa kluczowe: odlewanie ablacyjne, stopy aluminium, mikrostruktura,


pdfPobierz artykuł 9.26 MB >>Robert Żuczek, Andrzej Gwiżdż, Damian Wróblewski

Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej

Streszczenie

Na podstawie przyjętych krzywych obróbki, określono rozkład pól temperatury w wybranych odlewach modelowych otrzymanych w trakcie analizy cieplnej, a następnie przyjmując te wartości jako warunki brzegowe przeprowadzono zintegrowaną analizę wytrzymałościową w celu określenia maksymalnych wartości opisujących wytężenie konstrukcji pod wpływem działających obciążeń cieplnych. Przeprowadzona statyczna analiza rozkładu naprężeń i przemieszczeń w odlewach umieszczonych w piecu zakładała usytuowanie jednego elementu, bez możliwości oddziaływania cieplnego z innymi konstrukcjami, przy założeniu dwóch schematów prowadzonej obróbki cieplnej.


Słowa kluczowe: komputerowa symulacja naprężeń w odlewach, żeliwo sferoidalne ferrytyczne, obróbka cieplna, odlewy dla kolejnictwa,


pdfPobierz artykuł 4.6 MB >>Piotr Długosz, Paweł Darłak, Piotr Drzymała, Jerzy J. Sobczak

Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych

Streszczenie

Właściwości temperaturowe popiołu lotnego są ściśle skorelowane ze składem chemicznym i proporcjami głównych związków chemicznych, wchodzących w skład materiału odpadowego. Przeprowadzone w pracy ujęcie statystyczne danych otrzymanych w trakcie prowadzonych analiz temperaturowych wykazało dużą korelację temperatur charakterystycznych od składu chemicznego, zwłaszcza w przypadku temperatur topnienia i płynięcia dla popiołów o wysokiej zawartości tlenku krzemu i tlenku glinu. Duża ilość zgromadzonych danych doświadczalnych pozwoliła na wiarygodne i potwierdzone w badaniach wyznaczenie wzorów matematycznych, opisujących charakterystyki temperaturowe w funkcji udziału danego pierwiastka w składzie chemicznym.


Słowa kluczowe: energetyka, węgiel, popiół lotny, gospodarka odpadami, badania wysokotemperaturowe, kompozyty AL FA,


pdfPobierz artykuł 2.4 MB >>