Krzysztof Jaśkowiec, Magdalena Bacior, Małgorzata Grudzień-Rakoczy, Zenon Pirowski, Adam Bitka

Rezystywność staliwa aluminiowego

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatunków staliwa (oznaczonych dalej jako Stop 1 oraz Stop 2). Stop 1 zawiera między innymi: 0,25% C, 11,5% Al, 5,85% Cr, 1,97% Mo. W przypadku Stopu 2 zawartość węgla wynosiła 0,035%, natomiast aluminium 13,5%, pierwiastki takie, jak: Cr, Ni, Sb, B, nie przekroczyły 1% udziału w składzie chemicznym tego stopu. Badania rezystywności Stopu 1 przeprowadzono podczas badania odporności na zmęczenie cieplne, natomiast Stop 2 badano na przygotowanym stanowisku, realizując pomiar rezystancji metodą czteropunktową. 
Dla Stopu 1 przeprowadzono pomiary rezystancji w funkcji czasu, wydłużenia oraz temperatury. Dla porównania przedstawiono wyniki badań innych stopów badanych na tym stanowisku w  ramach realizacji innych prac B+R.
Korzystając z materiału uzyskanego podczas badania lejności Stopu 2, określono wpływ warunków krzepnięcia na rezystywność. Przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych tego stopu, określając temperaturę przemian fazowych dla różnych warunków krzepnięcia Stopu 2.


Słowa kluczowe: rezystywność, rezystancja elektryczna, staliwo aluminiowe, wydłużenie,


pdfPobierz artykuł 4.53 MB >>Małgorzata Warmuzek, Adelajda Polkowska

Maps of crystal lattice orientation in polyphase microregions as a parameter of the microstructure image of a multicomponent metal alloy

Streszczenie

This study includes the results of tests related to selectingthe data collection parameters for EBSD analysis, correctionand modification of the EBS diffraction patterns, anduse of selected functionalities of the commercial OIM system. The study also shows the local misorientation rangeand the local relationships of the crystal lattice orientation atinterfaces and grain boundaries, estimated in the polyphasemicroregions of selected AlFeMnSi alloys. 


Słowa kluczowe: intermetallic phase, crystal lattice, elementary cell, crystallographic orientation, SEM, EBSD,


pdfPobierz artykuł 6.21 MB >>Adam Tchórz, Izabela Krzak, Marzanna Książek

Ocena budowy wielowarstwowych form ceramicznych pod kątem nieciągłości wewnętrznych przy zastosowaniu metody rentgenowskiej tomografii komputerowej

Streszczenie

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) do oceny jakości technologicznej wielowarstwowych form ceramicznych stosowanych w procesie precyzyjnego odlewania. Zaprezentowano koncepcje prowadzenia badań pod kątem ujawnienia i wizualizacji określonych nieciągłości wewnętrznych w strukturze odlewniczych form ceramicznych, a następnie określenia ich charakteru. Rejestracja tomograficzna oparta na analizie obrazów 2D i 3D umożliwiła identyfikację nieciągłości wewnętrznych w formach ceramicznych, pod kątem rozwarstwień czy porowatości wraz z wyznaczeniem jej procentowej ilości, objętości, kształtu porów. Badania wykonano dla dwóch różnych form ceramicznych (molochitowej i kwarcowej), wykonanych metodą wytapianych modeli.


Słowa kluczowe: rentgenowska tomografia komputerowa, formy ceramiczne, odlewnictwo precyzyjne,


pdfPobierz artykuł 5.32 MB >>Emilia Wildhirt, Tomasz Olejnik, Jarosław Jakubski

Przyczepność i ścieralność wybranych powłok ochronnych określona dla sypkich mas samoutwardzalnych ze spoiwem organicznym

Streszczenie

Badania właściwości mas formierskich i rdzeniowych posiadają swoje określone normy i wzorce, według których określamy ich przydatność do konkretnych zastosowań, natomiast w odniesieniu do powłok istnieje duża różnorodność i wielokierunkowość badań, która nie została do tej pory usystematyzowana. Indywidualność rozwiązań dotyczących metod pomiaru i doboru kontrolowanych parametrów oraz dobór właściwych metod badawczych do odpowiednich powłok jest skomplikowanym procesem. Spowodowane jest to dużą ilością czynników podlegających ocenie zarówno z punktu widzenia przeznaczenia do różnych metali, jak również mas formierskich i rdzeniowych. W artykule przedstawiono wyniki badań ścieralności próbek pokrytych powłokami ochronnymi o różnej grubości w zależności od rodzaju rozpuszczalnika oraz ilości nałożonych warstw. Wykonano również pomiary przyczepności powłok.


Słowa kluczowe: masy formierskie, powłoki ochronne, ścieralność, przyczepność powłok,


pdfPobierz artykuł 3.09 MB >>