Sabina Puzio

Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych

Streszczenie

Technologia otrzymywania żeliwa sferoidalnego powoduje wydzielenie się grafitu w postaci kulek. Kształt ten w najmniejszym stopniu oddziałuje na obniżenie właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego. Jego wytrzymałość w znacznej mierze zależy od osnowy, zatem od składu chemicznego, kinetyki krzepnięcia i technologii obróbki cieplnej. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mikrotwardości i twardości, wyniki badań metalograficznych oraz analizy termicznej dla odlewów cienkościennych z żeliwa sferoidalnego o różnej zawartości niklu. Badania miały na celu określenie wpływu zawartości niklu na strukturę i właściwości żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych. W ramach badań założono uzyskanie żeliwa sferoidalnego zawierającego 0,001; 1; 10 oraz 24% Ni. Potwierdzono, że nikiel stabilizuje austenit. Dla zawartości niklu w żeliwie wynoszącej 24% uzyskano w pełni stabilną strukturę austenityczną, dla zawartości niklu wynoszącej 10% w osnowie tworzy się martenzyt, wskutek czego znacznie wzrasta twardość żeliwa. Dla niskich zawartości w żeliwie nikiel wykazuje działanie perlitotwórcze.


Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, struktura, skład chemiczny, twardość, zawartość niklu, odlewy cienkościenne,
pdfPobierz artykuł 6.33 MB >>