Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: forma (znaleziono: 25)

BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO WYROBÓW ZŁOTNICZYCH Z KOLEKCJI MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU


Przedstawiono charakterystykę toruńskich wyrobów złotniczych z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przytoczono wyniki badań składu chemicznego metodą XRF wykonane urządzeniem NITON kilkuset obiekt&...

więcej >>


ŻAROODPORNOŚĆ I ŻAROWYTRZYMAŁOŚĆ STALI TYPU Fe-Cr-Al W WARUNKACH UTLENIAJĄCYCH: AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ


Praca przedstawia krytyczną analizę obecnego stanu wiedzy na temat badań nad żaroodpornością stali typu Fe-Cr-Al z grupy AFA (Alumina Forming Alloys), których zachowanie w środowisku gorących gaz&oac...

więcej >>


CENTRUM NAUKOWYCH BAZ DANYCH JAKO PODSTAWA I WSPARCIE BADAŃ NAUKOWYCH W INSTYTUCIE ODLEWNICTWA. REALIZACJA SYSTEMU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ


Praca przedstawia zakres funkcjonalności wykonanej autorskiej aplikacji, której podstawowym celem było utworzenie bazy informacji oraz systemu zarządzania tą bazą. System ten został opracowany dla realizacji strategii optymalizacji ud...

więcej >>


OCZYSZCZANIE WYBRANYCH ODPADÓW ODLEWNICZYCH METODĄ BIODEGRADACJI (BADANIA WSTĘPNE)


Artykuł przedstawia możliwości zastosowania biopreparatu Bio Activ PH do oczyszczania z substancji toksycznych (fenol, formaldehyd) wybranych rodzajów odpadowych mas formierskich i rdzeniowych w skali laboratoryjnej. Metoda ta nie była ...

więcej >>


PORÓWNANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA ORAZ STALI PODDANYCH DYNAMICZNEJ DEFORMACJI W TEŚCIE TAYLORA


W artykule podjęto próbę porównania odporności na dynamiczne obciążenia żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego i stali S215. Próbki poddano badaniom z zastosowaniem metodyki testu Taylora przy różnych prędkościa...

więcej >>


Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych


Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gi...

więcej >>


Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych


Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gi...

więcej >>


Kształtowanie mikrostruktury i właściwości odlewów siluminowych w formach chłodzonych mgłą wodną


W pracy przedstawiono możliwości otrzymywania wysokojakościowych odlewów siluminowych o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Zapewnia je zastosowany system wielopunktowego chłodzenia formy mgłą wodną, zarządzany za pomoc...

więcej >>


Doświadczalna weryfikacja symulacji procesu odlewania odśrodkowego w formach ceramicznych


W artykule przedstawiono wyniki prac związanych z ustaleniem rzeczywistego przepływu ciekłego metalu w formie podczas procesu odlewania odśrodkowego w indukcyjnym piecu próżniowym firmy SuperCast Linn HighTherm. W procesie odlewania od...

więcej >>


Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze


W artykule przedstawiono analizę kinetyki procesu utwardzania mas samoutwardzalnych. Do badań wykorzystano masę formierską z osnową ziarnową z piasku kwarcowego firmy Sibelco, o wielkości frakcji głównej Fg 0,40; 0,32; 0,...

więcej >>


Wpływ dodatku materiału biodegradowalnego jako komponentu dwuskładnikowego spoiwa odlewniczych mas formierskich i rdzeniowych na właściwości spoiwa oraz mas z jego zastosowaniem


Rosnące wymagania dotyczące emisji substancji szkodliwych zmuszają przemysł odlewniczy do poszukiwania nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Do rozwiązań takich mogą należeć: technologie sporządzania mas formierskich ...

więcej >>


Wpływ głębokości penetracji powłoki ochronnej na deformację cieplną mas określoną parametrem hot distortion


Powłoki ochronne stosuje się w celu uzyskania odlewów o gładkiej powierzchni, bez wad. Powłoki ochronne mogą zawierać rozpuszczalnik na bazie wody lub alkoholu, jednak ze względu na szkodliwość zaleca się ograniczenie stosowania p...

więcej >>


Optymalizacja dodatków Ni i Cu w żeliwie ADI z uwzględnieniem szybkości stygnięcia odlewu


W pracy analizowano wpływ dodatków Ni i Cu na właściwości mechaniczne żeliwa ADI w odlewach o różnej grubości ścianek. Zastosowano plan eksperymentu, stosując kombinacje dodatku Ni w ilości 0,5% i 1,5% oraz dodatku Cu w ilo...

więcej >>


Rola zagęszczenia mas formierskich ze spoiwami nieorganicznymi w kształtowaniu ich wytrzymałości osiąganych po utwardzaniu mikrofalowym


W pracy podjęto próbę uzupełnienia informacji na temat wpływu zagęszczenia masy formierskiej ze spoiwami nieorganicznymi na podstawowe parametry wytrzymałościowe, tj.: wytrzymałość na rozciąganie i zginanie mas formierskich z uwo...

więcej >>


Proces wiązania poprzez polimeryzację metakryloamidu prowadzony in situ na osnowie mineralnej


Proces wiązania poprzez polimeryzację metakryloamidu prowadzono in situ na osnowie kwarcowej w temperaturze 25°C oraz w polu mikrofal (150°C; 800 W; 2,45 GHz). Skład mieszaniny reakcyjnej, oprócz metakryloamidu - jako monomeru, z...

więcej >>


Investigation of mechanical properties and coefficients of sound insulation of innovative silicone composite material


A new non-combustible, non-flammable, waterproof, long-lasting, heat-insulating composite material was made of glass foam granules (derived from glass waste) and a hydraulic inorganic binder in the form of a white Portland cement solution (CE...

więcej >>


Thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron alloy


The paper presents the results of thermophysical properties of selected vermicular graphite cast iron with nominal chemical composition of 3.70 C; 2.30 Si; 0.44 Mn; 0.054 P; 0.015 S; 0.017 Mg (wt. %). The comparative studies of the alloy were perf...

więcej >>


Charakterystyka mikrostruktury nadstopu Inconel 713C po badaniach pełzania


The main aim of this investigation was to determine the microstructural degradation of Inconel 713C superalloy during creep at high homologous temperature. The alloy in as cast condition was characterized by large microstructural heterogeneity. In...

więcej >>


Wybrane metody badań powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie odlewnicze


W niniejszym artykule przedstawione zostały wybrane metody badań związane z powłokami ochronnymi stosowanymi na masy formierskie i rdzeniowe w odlewnictwie. Metodykę badawczą podzielono na badania właściwości technologicznych mas formiers...

więcej >>


Skłonność do pęknięć na gorąco stopów odlewniczych – innowacyjna metoda badań


W pracy przedstawiono wyniki badań nad skłonnością stopów metali lekkich do tworzenia wad z grupy przerwy ciągłości - pęknięcia na gorąco (W-301) [1]. Są to stopy o małej lub umiarkowanej skłonności do pękania na gorąco. Ten...

więcej >>


Mikrostruktura materiałów kompozytowych na osnowie stopu EN AW-2024 umacnianych cząstkami α-Al2O3


W pracy zostały przedstawione wyniki badań mikrostruktur materiałów kompozytowych wytwarzanych metodą infiltracji ciśnieniowej preform z cząstek ceramicznych α-Al2O3 stopem aluminium EN AW-2024. W badaniach...

więcej >>


The effect of alloying additions on the structure and properties of Al-Mg-Si-Mn casting alloy – A review


The designing of new light-weight alloys for continuous replacement of cast iron and steel parts is now the mainstream regarding energy saving and improvement of fuel consumption in the transportation sector. Parallel with the remarkable advances ...

więcej >>


Ocena budowy wielowarstwowych form ceramicznych pod kątem nieciągłości wewnętrznych przy zastosowaniu metody rentgenowskiej tomografii komputerowej


W pracy przedstawiono możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) do oceny jakości technologicznej wielowarstwowych form ceramicznych stosowanych w procesie precyzyjnego odlewania. Zaprezentowano koncepcje prowadzenia ba...

więcej >>


Badania wytrzymałościowe oraz symulacje komputerowe procesu wytwarzania odlewów otrzymywanych w formach gipsowych z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu


W artykule przedstawiono próbę oceny właściwości mechanicznych próbek z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu odlewanych do form gipsowych. Pierwszy etap realizacji prac obejmował wykorzystanie symu...

więcej >>


Wskazówki dla Autorów


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (pdf) Oświadczenie dotyczące praw autorskich_2019 (pdf) ...

więcej >>