Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: popiół lotny (znaleziono: 5)

POPIOŁY LOTNE JAKO ZBROJENIE KOMPOZYTÓW METALOWYCH NA OSNOWIE STOPÓW METALI LEKKICH. CZĘŚĆ 1. GOSPODARKA ODPADAMI ENERGETYCZNYMI


W pierwszej części publikowanego cyklu zaprezentowano strukturę światowego rynku energetycznego, z uwzględnieniem podstawowych technologii produkcji ciepła i energii elektrycznej w konwencjonalnych procesach ...

więcej >>


RECYKLING ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH POWSTAJĄCYCH ZE SPALANIA WĘGLA KAMIENNEGO, W ASPEKCIE WYTWARZANIA MAS FORMIERSKICH


Artykuł stanowi zestawienie ważniejszych wyników badań przeprowadzonych w związku z realizacją projektu badawczego własnego, dotyczącego możliwości zastosowania krajowych popiołów lotnych po...

więcej >>


Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe


W drugiej części publikowanego cyklu zaprezentowano wyniki badań wysokotemperaturowych wybranych popiołów lotnych, przeznaczonych na zbrojenie materiałów kompozytowych typu ALFA. Na podstawie wykresów obrazujących zmiany...

więcej >>


INNOWACYJNA METODA WYTWARZANIA PRĘTÓW KOMPOZYTOWYCH ZBROJONYCH MATERIAŁAMI ODPADOWYMI


W artykule przedstawiono wyniki badań próbek materiału kompozytowego, w którym fazę zbrojącą stanowi popiół lotny będący produktem ubocznym pracy elektrowni, podczas gdy osnową jest aluminium (99,98% wag.). Aglomeraty...

więcej >>


Popioły lotne jako faza zbrojąca kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Cz. 3. Wpływ składu chemicznego na charakterystyczne temperatury topliwości węglowych popiołów lotnych


Właściwości temperaturowe popiołu lotnego są ściśle skorelowane ze składem chemicznym i proporcjami głównych związków chemicznych, wchodzących w skład materiału odpadowego. Przeprowadzone w pracy ujęcie statystyczne dan...

więcej >>