Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: skład chemiczny (znaleziono: 13)

BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO WYROBÓW ZŁOTNICZYCH Z KOLEKCJI MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU


Przedstawiono charakterystykę toruńskich wyrobów złotniczych z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu. Przytoczono wyniki badań składu chemicznego metodą XRF wykonane urządzeniem NITON kilkuset obiekt&...

więcej >>


OCENA WPŁYWU ZAWARTOŚCI AZOTU NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALIWA MARTENZYTYCZNEGO


Przeprowadzono wytopy staliwa martenzytycznego GX5CrNiCu16-4 ze stopniowaną zawartością azotu w granicach 0,064-0,12%; oznaczono skład chemiczny łącznie z zawartością tlenu i azotu. Wlewki próbne pod...

więcej >>


RECYKLING ODPADOWYCH POPIOŁÓW LOTNYCH POWSTAJĄCYCH ZE SPALANIA WĘGLA KAMIENNEGO, W ASPEKCIE WYTWARZANIA MAS FORMIERSKICH


Artykuł stanowi zestawienie ważniejszych wyników badań przeprowadzonych w związku z realizacją projektu badawczego własnego, dotyczącego możliwości zastosowania krajowych popiołów lotnych po...

więcej >>


OCENA MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA NANOMODYFIKATORÓW DO STOPÓW ALUMINIUM Z WYKORZYSTANIEM METODY MECHANICZNEGO STOPOWANIA


Zastosowanie nanomateriałów obejmuje coraz szersze obszary działalności człowieka. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania aspektami nanotechnologii w metalurgii ciekło-fazowej, zwłaszcza w od...

więcej >>


WYSOKOTEMPERATUROWE SIARKOWANIE STALI TYPU Fe-Cr-Al: AKTUALNY STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ


Praca przedstawia krytyczną analizę obecnego stanu wiedzy na temat badań nad żaroodpornością stali typu Fe-Cr-Al z grupy AFA (Alumina Forming Alloys) w atmosferach siarkujących. Zachowanie się tych materia...

więcej >>


POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ II: OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA POWŁOK DEKORACYJNO-OCHRONNYCH NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU


W artykule przedstawiono wyniki badań technologii wytwarzania powłok chromianowych o charakterze dekoracyjno-ochronnym na odlewach ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91(MgAl9Zn1). W wyniku prac zostały dopracowane pa...

więcej >>


ZASTOSOWANIE NOWATORSKIEJ METODY POMIARU AKTYWNOŚCI TLENU W KONTROLI PROCESU WYTWARZANIA ŻELIWA SFEROIDALNEGO


Celem pracy była ocena metody pomiaru aktywności tlenu w ciekłym żeliwie dla prognozowania właściwości żeliwa po zakrzepnięciu. Przeprowadzono szereg wytopów doświadczalnych, wykonując pomiary aktywności tlenu po roztopieniu wsa...

więcej >>


OCENA ZMIAN STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW CZASOWO-TEMPERATUROWYCH PROCESU METALURGICZNEGO


Przedstawiono wyniki prób technologicznych (skład chemiczny, krzywe krzepnięcia, mikrostruktura) przy wytapianiu żeliwa sferoidalnego w Instytucie Odlewnictwa w piecu indukcyjnym. W przypadku krystalizacji grafitu sferoidalnego nie obser...

więcej >>


Analiza składu chemicznego faz międzymetalicznych AlMnFe oraz AlMnFeSi w eutektykach międzydendrytycznych w stopach aluminium


W pracy przedstawiono prostą procedurę identyfikacji in situ wydzieleń faz międzymetalicznych w eutektykach międzydendrytycznych w stopach AlFeMnSi do przeróbki plastycznej i odlewniczych, wraz z jej eksper...

więcej >>


Nowe staliwo ledeburytyczne o osnowie umacnianej wydzieleniowo


Zaprojektowano nowe staliwo ledeburytyczne o osnowie umacnianej wydzieleniowo związkami międzymetalicznymi, którego skład chemiczny uzupełniono zbilansowanym węglem i dodatkiem około 4,25% V. Uzyskano skłonną do umacniania związkam...

więcej >>


Analiza wtrąceń niemetalicznych w odlewach ze stopu AZ91 wykonanych z udziałem złomu obiegowego w procesie wysokociśnieniowego odlewania


W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu udziału złomu obiegowego we wsadzie stopu AZ91 na zmianę struktury odlewów wykonanych metodą wysokociśnieniowego odlewania, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia się wtrąceń n...

więcej >>


Analiza morfologii powierzchni i składu chemicznego pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)


W artykule przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni pyłów z suchego odpylania mas formierskich z bentonitem oraz mieszanek bentonitu z nośnikiem węgla błyszczącego z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej. Bada...

więcej >>


Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych


Technologia otrzymywania żeliwa sferoidalnego powoduje wydzielenie się grafitu w postaci kulek. Kształt ten w najmniejszym stopniu oddziałuje na obniżenie właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego. Jego wytrzymałość w znacznej mie...

więcej >>