Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: stopy aluminium (znaleziono: 16)

EWOLUCJA MIKROSTRUKTURALNA PODCZAS PRZEMIANY PERYTEKTYCZNEJ: L + Al6Mn(Fe) → α-Al + α-AlMnFeSi W STOPACH AlFeMnSi


W pracy przedstawiono przebieg przemiany perytektycznej L + Al6Mn(Fe) → α-Al + α-AlMnFeSi. Przedstawiono zidentyfikowane, towarzyszące jej specyficzne efekty mikrostrukturalne w mikroobszarach prz...

więcej >>


BADANIA MODELOWE PROCESU REGENERACJI PIASKÓW ZE ZUŻYTYCH MAS FORMIERSKICH Z NOWYM SPOIWEM NIEORGANICZNYM PRZEZNACZONYCH DO WYTWARZANIA ODLEWÓW ZE STOPÓW Al


W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych procesu regeneracji piasku ze zużytej masy formiersko-rdzeniowej, ze spoiwem nieorganicznym geopolimerowym, pochodzącej z prób wytwarzania doświadczalnych...

więcej >>


OCENA MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA NANOMODYFIKATORÓW DO STOPÓW ALUMINIUM Z WYKORZYSTANIEM METODY MECHANICZNEGO STOPOWANIA


Zastosowanie nanomateriałów obejmuje coraz szersze obszary działalności człowieka. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania aspektami nanotechnologii w metalurgii ciekło-fazowej, zwłaszcza w od...

więcej >>


Badania nad technologią odlewania ablacyjnego stopów aluminium


W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad technologią odlewania ablacyjnego. W ramach pracy opracowano założenia do budowy doświadczalnego stanowiska do zmodyfikowanej technologii odlewania ablacyjnego. Wykonano stanowisko, na kt&oac...

więcej >>


Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego


W pracy opisano wyniki prób wytwarzania odlewów ze stopów aluminium do przeróbki plastycznej: 2024, 6061, 7075. Badaniom poddano odlewy wytworzone pod wysokim ciśnieniem (150 MPa) na maszynie do realizacji procesu pras...

więcej >>


Wytwarzanie odlewów o strukturze bezdendrytycznej z zastosowaniem metody RSF (Rapid Slurry Forming)


W artykule opisano szereg metod odlewania w stanie ciekło-stałym SSM prowadzących do otrzymania odlewów o strukturze bezdendrytycznej, która wpływa znacznie na poprawę właściwości mechanicznych odlewu. Do wytworzenia zawiesin...

więcej >>


Konkurencyjna krystalizacja faz międzymetalicznych AlFeMnSi w eutektykach międzydendrytycznych w odlewniczych stopach AlSi – wpływ składu i szybkości chłodzenia


Obserwacje mikroskopowe oraz ilościowa analiza obrazu mikrostruktury zostały wykorzystane do analizy ścieżki krystalizacji i ewolucji morfologii wielofazowych eutektyk zawierających fazy międzymetaliczne w stopach AlSi zawierających metale ...

więcej >>


Mikrostruktura wybranych stopów aluminium otrzymanych na drodze półciągłego odlewania


Badania prowadzono dla dwóch wybranych stopów aluminium serii 7xxx zgodnie z PN-EN 573-3:2010 - wersja polska. Ocenę wlewków prowadzono na stopach 7003, 7003S oraz 7010, 7010K o zbliżonej zawartości cyrkonu. Oznaczenia S i ...

więcej >>


Poprawa plastyczności stopu AlSi11 przez zastosowanie wyżarzania zmiękczającego


W artykule przedstawiono badania dotyczące możliwości zwiększenia plastyczności okołoeutektycznego stopu AlSi11 przez zastosowanie wyżarzania zmiękczającego. Dla dwóch przyjętych wielkości wejściowych, tj. temperatury i czasu wy...

więcej >>


Opracowanie oraz optymalizacja konstrukcji odlewu wahacza maszyny ciężkiej pracującej w trudnych warunkach środowiska wodno-błotnego


Opracowanie nowej konstrukcji jest bardzo skomplikowaną procedurą wymagającą połączenia wielu zazębiających się kroków projektowych połączonych z przesłankami technologicznymi wybranej metody wytwarzania. Obowiązujące trendy p...

więcej >>


Zastosowanie technologii prasowania w stanie ciekłym do otrzymywania odlewów ze stopów aluminium


Artykuł przedstawia wyniki badań odlewów z czterech stopów aluminium wykonanych z zastosowaniem technologii prasowania w stanie ciekłym. Do badań zastosowano stopy: EN AW 7022 (AlZn5Mg3Cu) oraz jego modyfikację poprzez doda...

więcej >>


Badanie wpływu podciśnienia w formie na chropowatość powierzchni odlewów


W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu podciśnienia w formie i układzie zalewania na chropowatość powierzchni odlewów. Badania chropowatości powierzchni wykonano na odlewach ze stopu EN AB 46000 wykonanych metodą odl...

więcej >>


Analizy wytrzymałościowe podków wykonanych z wykorzystaniem technik odlewniczych


W artykule przedstawiono fragment wyników prac B+R realizowanych w Instytucie Odlewnictwa dotyczących opracowania nowoczesnych tworzyw odlewniczych ze stopów żelaza i metali nieżelaznych do wykonywania podków o zwięks...

więcej >>


Kształtowanie mikrostruktury i rozdrobnienie ziaren odlewniczych stopów Al-Mg-Si-Mn


Wraz z rozwojem technologii odlewniczych stopów Al-Si-Mg, także kolejne grupy materiałów znajdują zastosowanie w odlewnictwie. Stopy odlewnicze Al-Mg-Si charakteryzują się korzystnymi właściwościami nie tylko technologicznymi...

więcej >>


Hybrydowa technologia HPDC&HSC


W artykule przedstawiono rys historyczny oraz stan obecny technologii odlewania z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego na przykładzie odlewania pod wysokim ciśnieniem (High Pressure Die Casting - HPDC) oraz prasowania w...

więcej >>


Badania wytrzymałościowe oraz symulacje komputerowe procesu wytwarzania odlewów otrzymywanych w formach gipsowych z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu


W artykule przedstawiono próbę oceny właściwości mechanicznych próbek z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu odlewanych do form gipsowych. Pierwszy etap realizacji prac obejmował wykorzystanie symu...

więcej >>