Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: właściwości mechaniczne (znaleziono: 32)

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ STOPU TYPU INCONEL 740


Wykonano stop niklu typu Inconel 740 w próżniowym piecu indukcyjnym średniej częstotliwości. W trakcie wytopu stosowano atmosferę gazu obojętnego (argon). Metal zalewano do formy ceramicznej z krzemian...

więcej >>


WPŁYW MODYFIKACJI I OBRÓBKI CIEPLNEJ (PRZESYCANIE, PRZESYCANIE + STARZENIE) NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CuAl10Fe3Mn2


W artykule przedstawiono zagadnienia oceny wpływu modyfikacji oraz wielowariantowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne brązu aluminiowego CuAl10Fe3Mn2. Analizę przeprowadzono na podstawie bada...

więcej >>


WPŁYW AZOTU I BORU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM NA PRZEMIANY STRUKTURALNE W PROCESIE HARTOWANIA Z PRZEMIANĄ IZOTERMICZNĄ


Omówiono rolę pierwiastków międzywęzłowych (azotu i boru) w procesie krystalizacji żeliwa sferoidalnego i w procesie obróbki cieplnej odlewów. Hartowanie z przemianą izotermiczną ...

więcej >>


BADANIA PORÓWNAWCZE WPŁYWU RÓŻNYCH DODATKÓW NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPU CuAl10Fe3Mn2


Prowadzono badania porównawcze modyfikacji brązu aluminiowego CuAl10Fe3Mn2, stosując modyfikatory powodujące zmiany właściwości powierzchniowych (Na, K, Ca, Mg), jak również powstawanie dodatko...

więcej >>


WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI BRĄZU ALUMINIOWO-NIKLOWEGO


Badano wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mechaniczne stopu B1044 (CuAl10Fe4Ni4). Zawartość aluminium, żelaza i niklu powoduje występowanie struktury stopu badanego w układzie granicznym...

więcej >>


OCENA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ODLEWNICZEGO STOPU MAGNEZU AZ91 PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ


Celem publikacji jest ocena wpływu różnych sposobów klasycznej obróbki cieplnej na zmiany właściwości mechanicznych - w temperaturze pokojowej - stopu magnezowego typu AZ91, w odniesieniu ...

więcej >>


OCENA SKUTECZNOŚCI SPECJALNEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPU MAGNEZU AZ91 ZAPOBIEGAJĄCEJ ROZROSTOWI ZIARNA


Odpowiednio przeprowadzona obróbka cieplna stopów magnezu jest bardzo ważnym zabiegiem zapewniającym odlewom duży wzrost właściwości mechanicznych. Podczas wygrzewania odlewów wykonanych ...

więcej >>


WPŁYW MODYFIKACJI WĘGLIKIEM WAPNIA NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU BA 1044


Badano wpływ przesycania z chłodzeniem mikrostrumieniowym w czasie przesycania oraz modyfikowania C + Ca i CaC2 stopu BA1044 w stanie lanym, przesycanym i ulepszanym cieplnie. Modyfikowanie oraz przesycanie są wyraźnie korzystne w s...

więcej >>


EFEKT DODATKU Ca NA MIKROSTRUKTURĘ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPU AZ91


W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z badaniem wpływu wapnia na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne stopu AZ91. Próbki z odpowiednio przygotowanych wariantów stopu, zawierających zróżnico...

więcej >>


KOMPOZYTY ODLEWANE NA OSNOWIE STOPU Al-Si ZBROJONE FAZAMI MIĘDZYMETALICZNYMI


W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury oraz wybranych właściwości mechanicznych kompozytu na osnowie stopu EN AC-AlSi11 ze zbrojeniem w postaci cząstek stopu Cr-Fe-C (kompozyt ex situ) oraz węglikoazotków Ti, Zr, V (kompozy...

więcej >>


Eksploatacja wykresów CTPi w systemie CAPCAST


Artykuł stanowi opis działania jednego z modułów systemu CAPCAST, umożliwiającego rekomendację materiałów z żeliwa sferoidalnego, posiadających określone właściwości lub mogących osiągnąć oczekiwane właściwości po...

więcej >>


Kształtowanie mikrostruktury i właściwości odlewów siluminowych w formach chłodzonych mgłą wodną


W pracy przedstawiono możliwości otrzymywania wysokojakościowych odlewów siluminowych o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Zapewnia je zastosowany system wielopunktowego chłodzenia formy mgłą wodną, zarządzany za pomoc...

więcej >>


Wpływ dodatku złomu obiegowego na właściwości mechaniczne odlewów ciśnieniowych ze stopów magnezu


Recykling stopów magnezu jest zagadnieniem trudnym nie tylko z uwagi na bardzo dużą reaktywność i skłonność do zapalania się tych stopów już poniżej temperatury topnienia, ale i z braku odpowiedniego wyposażenia oraz dośw...

więcej >>


Odlewanie stopów do przeróbki plastycznej z udziałem ciśnienia zewnętrznego


W pracy opisano wyniki prób wytwarzania odlewów ze stopów aluminium do przeróbki plastycznej: 2024, 6061, 7075. Badaniom poddano odlewy wytworzone pod wysokim ciśnieniem (150 MPa) na maszynie do realizacji procesu pras...

więcej >>


Ocena wybranych właściwości żeliwa z grafitem wermikularnym hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI)


Przedstawiono próby otrzymania żeliwa wermikularnego hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI - Austempered Vermicular Cast Iron) oraz wyniki badań tego żeliwa. Obejmują one metodykę wytopów, strukturę żeliwa prze...

więcej >>


Optymalizacja dwustopniowej obróbki cieplnej ADI miedziowo-niklowego żeliwa sferoidalnego za pomocą metod analizy termicznej


Na podstawie wyników badań dylatometrycznych przeprowadzono optymalizację doboru procesu i parametrów klasycznej jednostopniowej i wielostopniowej (lub nieizotermicznej) obróbki cieplnej ADI. Optymalizacja opiera się na ana...

więcej >>


Wpływ wolframu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu 226


W pracy przedstawiono wpływ wolframu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne siluminu 226 w warunkach zbliżonych do równowagowych oraz odlewanych ciśnieniowo. Wykazano wzrost właściwości zarówno wy...

więcej >>


Dobór materiału na elementy robocze maszyn pracujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych


W części badawczej zaproponowano kilka rodzajów tworzyw (żeliwo ADI - które poddano czterem rodzajom obróbki cieplnej, staliwo manganowe oraz staliwo niklowo-miedziowe), zastosowanie których powinno zapewnić odpowie...

więcej >>


Mikrostruktura i właściwości staliwa stopowego G200CrNiMo4-3-3


Przedmiotem pracy jest analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych staliwa G200CrNiMo4-3-3. Badane staliwo stopowe, zawierające około 2% C, jest bardzo dogodnym materiałem stosowanym na hutnicze walce robocze do pracy na gorąco, ze w...

więcej >>


Strukturalne uwarunkowania właściwości mechanicznych kompozytów A359 + Al2O3 po wielokrotnym przetopie


W artykule przedstawiono możliwości zastosowania bezpośredniego wielokrotnego przetopu, jako łatwej oraz uzasadnionej merytorycznie i ekonomicznie metody recyklingu kompozytu o osnowie stopu A359 zbrojonego cząsteczkami Al2O3...

więcej >>


Wpływ molibdenu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu 226


W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań siluminu podeutektycznego z dodatkiem molibdenu przeznaczonego do odlewania ciśnieniowego. Badania obejmowały analizę termiczną i derywacyjną procesu krystalizacji, analizę metalograficzną m...

więcej >>


Żeliwo z grafitem wermikularnym jako tworzywo przyszłościowe


W pracy przedstawiono ogólne dane na temat nowoczesnego i rozwijanego w kraju żeliwa z grafitem wermikularnym, które z powodzeniem nadaje się na odlewy elementów maszyn i urządzeń, szczególnie pracujących w warunka...

więcej >>


Optymalizacja zabiegów rozdrobnienia ziarna i modyfikacji eutektyki w pod- i okołoeutektycznych stopach Al-Si


Zabiegi rozdrobnienia ziarna i modyfikacji eutektyki krzemowej w siluminach pod- i okołoeutektycznych należą do ważnych czynników kształtujących ich mikrostrukturę oraz właściwości fizyko-mechaniczne i technologiczne. Z uwagi na t...

więcej >>


Optymalizacja dodatków Ni i Cu w żeliwie ADI z uwzględnieniem szybkości stygnięcia odlewu


W pracy analizowano wpływ dodatków Ni i Cu na właściwości mechaniczne żeliwa ADI w odlewach o różnej grubości ścianek. Zastosowano plan eksperymentu, stosując kombinacje dodatku Ni w ilości 0,5% i 1,5% oraz dodatku Cu w ilo...

więcej >>


Wpływ wanadu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu EN AC-46000


W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań siluminu z dodatkiem wanadu przeznaczonego do odlewania pod ciśnieniem. Jako stop wyjściowy zastosowano silumin podeutektyczny gatunku EN AC-46000. Do siluminu wyjściowego wprowadzano zap...

więcej >>


Zastosowanie technologii prasowania w stanie ciekłym do otrzymywania odlewów ze stopów aluminium


Artykuł przedstawia wyniki badań odlewów z czterech stopów aluminium wykonanych z zastosowaniem technologii prasowania w stanie ciekłym. Do badań zastosowano stopy: EN AW 7022 (AlZn5Mg3Cu) oraz jego modyfikację poprzez doda...

więcej >>


Wpływ chromu na proces krystalizacji, mikrostrukturę i właściwości siluminu podeutektycznego


W pracy przedstawiono wyniki badań siluminu podeutektycznego z dodatkiem chromu przeznaczonego do odlewania pod ciśnieniem. W charakterze stopu wyjściowego zastosowano silumin o składzie chemicznym zbliżonym do siluminu gatunku EN AC-46000. W...

więcej >>


Wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie żeliwa sferoidalnego z węglikami (CADI)


CADI (Carbidic ADI) - ausferrytyczne żeliwo sferoidalne z węglikami - jest stosunkowo nowym materiałem inżynierskim wykazującym doskonałą odporność na zużycie ścierne i dostateczną udarność. W niniejszej pracy przebadano wpływ dwust...

więcej >>


Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu. Część 2. Problemy technologiczne procesu odlewania


Celem drugiej części podjętych prac było wykonanie odlewów użytkowych z żarowytrzymałych stopów niklu, tradycyjnie przerabianych plastycznie, przeznaczonych do eksploatacji w ekstremalnie trudnych warunkach. Om&...

więcej >>


Analiza symulacyjna przepływu ciekłego metalu przez innowacyjną komorę reakcyjną w technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego i jej optymalizacja


Odlewy z żeliwa sferoidalnego znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ze względu na swoje właściwości mechaniczne. Wytwarzanie tego gatunku materiału wymaga utrzymania reżimu technologicznego oraz czystości materiał...

więcej >>


Badania wytrzymałościowe oraz symulacje komputerowe procesu wytwarzania odlewów otrzymywanych w formach gipsowych z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu


W artykule przedstawiono próbę oceny właściwości mechanicznych próbek z wysokowytrzymałych stopów aluminium AlZnMgCu odlewanych do form gipsowych. Pierwszy etap realizacji prac obejmował wykorzystanie symu...

więcej >>


Pomiar zawartości gazów w kąpieli metalowej drogą do optymalizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji staliwa na odlewy


W artykule przedstawiono wyniki prac nad optymalizacją procesu wytopu staliwa na odlewy armaturowe w piecu indukcyjnym o wyłożeniu kwaśnym. Do realizacji zabiegów odtleniania i modyfikacji używano materiały zawierające pierwiastki o ...

więcej >>