Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: żeliwo sferoidalne (znaleziono: 17)

WPŁYW MODYFIKACJI BEZPOŚREDNIEJ W FORMIE ODLEWNICZEJ NA STRUKTURĘ STOPÓW ŻELAZA


W trakcie realizowanego projektu przeprowadzono serie badań nad wpływem rozdrobnionego modyfikatora naniesionego na powierzchnię formy na zmiany struktury powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego i sta...

więcej >>


WPŁYW AZOTU I BORU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM NA PRZEMIANY STRUKTURALNE W PROCESIE HARTOWANIA Z PRZEMIANĄ IZOTERMICZNĄ


Omówiono rolę pierwiastków międzywęzłowych (azotu i boru) w procesie krystalizacji żeliwa sferoidalnego i w procesie obróbki cieplnej odlewów. Hartowanie z przemianą izotermiczną ...

więcej >>


KONWERSJA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNA ELEMENTU KUTEGO NA ODLEWANY


Zaprezentowana praca obejmowała analizę możliwości zmiany technologii wykonywania wahacza samochodowego, przy jednoczesnej zmianie tworzywa. Zastosowanie wysokowytrzymałego żeliwa sferoidalnego pozwoliło na ...

więcej >>


KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK WĘGLIKOWYCH Cr3C2 – NiCr NANOSZONYCH METODĄ NATRYSKU PLAZMOWEGO NA POWIERZCHNIĘ ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO


W pracy przedstawiono rezultaty badań struktury i trwałości mechanicznej powłok na bazie węglika chromu typu Cr3C2-NiCr na powierzchniach odlewów z żeliwa sferoidalnego. Powłoki ...

więcej >>


OCENA ZMIAN STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW CZASOWO-TEMPERATUROWYCH PROCESU METALURGICZNEGO


Przedstawiono wyniki prób technologicznych (skład chemiczny, krzywe krzepnięcia, mikrostruktura) przy wytapianiu żeliwa sferoidalnego w Instytucie Odlewnictwa w piecu indukcyjnym. W przypadku krystalizacji grafitu sferoidalnego nie obser...

więcej >>


OPTYMALIZACYJNA ANALIZA NUMERYCZNA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ I PRZEMIESZCZEŃ W PROCESIE WULKANIZACJI KUL DO ZAWO RÓW ZWROTNYCH


Obniżenie gęstości kul tonących zaworów zwrotnych o prawie 30% jest związane ze znaczną redukcją grubości ścianek czasz, z których montowane są kule. Podczas operacji wulkanizacji, prowadzonej pod wysokimi naciskami, istnie...

więcej >>


PORÓWNANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA ORAZ STALI PODDANYCH DYNAMICZNEJ DEFORMACJI W TEŚCIE TAYLORA


W artykule podjęto próbę porównania odporności na dynamiczne obciążenia żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego i stali S215. Próbki poddano badaniom z zastosowaniem metodyki testu Taylora przy różnych prędkościa...

więcej >>


KOROZJA STALI I ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO W CIEKŁEJ CYNIE


W artykule przedstawiono przebieg korozji w ciekłej cynie próbek z żeliwa sferoidalnego ferrytycznego, próbek ze stali austenitycznej chromowo-niklowej X2CrNi 19-12 (00H18N10) i próbek ze stali konstrukcyjnej niskostopowej 1...

więcej >>


PROGNOZOWANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI I CIENKOŚCIENNYCH ODLEWÓW CZASZ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA DRODZE BADAŃ SYMULACYJNYCH


Badaniom symulacyjnym poddano cienkościenne odlewy czasz (półkul) o grubości ścianki 4,2 i 10,3 mm z żeliwa sferoidalnego, w zakresie prognozowania skłonności do tworzenia naprężeń wewnętrznych, wad odlewniczych, kształtowania s...

więcej >>


Eksploatacja wykresów CTPi w systemie CAPCAST


Artykuł stanowi opis działania jednego z modułów systemu CAPCAST, umożliwiającego rekomendację materiałów z żeliwa sferoidalnego, posiadających określone właściwości lub mogących osiągnąć oczekiwane właściwości po...

więcej >>


Wykorzystanie wykresów CTP niskostopowego żeliwa sferoidalnego do opracowania technologii wytwarzania żeliwa ADI


Omówiono znaczenie wykresów CTPc i CTPi w procesach obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego, szczególnie przy wytwarzaniu żeliwa ADI. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej zagadnienia. Badania...

więcej >>


Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej


Na podstawie przyjętych krzywych obróbki, określono rozkład pól temperatury w wybranych odlewach modelowych otrzymanych w trakcie analizy cieplnej, a następnie przyjmując te wartości jako warunki brzegowe przeprowadzono zintegr...

więcej >>


Odporność na szoki cieplne żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo z dodatkami wybranych pierwiastków stopowych


W ramach realizacji pracy wykonano siedem wytopów żeliwa sferoidalnego, umocnionego roztworowo podwyższoną zawartością krzemu, w tym z dodatkami Cu, Mo i Ni. Wykonano analizy termiczne wytapianego żeliwa i określono parametry charakt...

więcej >>


Alternatywna technologia otrzymywania ausferrytu w żeliwie sferoidalnym


W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu możliwości otrzymania ausferrytu w żeliwie sferoidalnym bez stosowania obróbki cieplnej odlewów. Osnowa ausferrytyczna zapewnia, poza wysokimi właściwościami mechanicznym...

więcej >>


Wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie żeliwa sferoidalnego z węglikami (CADI)


CADI (Carbidic ADI) - ausferrytyczne żeliwo sferoidalne z węglikami - jest stosunkowo nowym materiałem inżynierskim wykazującym doskonałą odporność na zużycie ścierne i dostateczną udarność. W niniejszej pracy przebadano wpływ dwust...

więcej >>


Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych


Technologia otrzymywania żeliwa sferoidalnego powoduje wydzielenie się grafitu w postaci kulek. Kształt ten w najmniejszym stopniu oddziałuje na obniżenie właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego. Jego wytrzymałość w znacznej mie...

więcej >>


Analiza symulacyjna przepływu ciekłego metalu przez innowacyjną komorę reakcyjną w technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego i jej optymalizacja


Odlewy z żeliwa sferoidalnego znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ze względu na swoje właściwości mechaniczne. Wytwarzanie tego gatunku materiału wymaga utrzymania reżimu technologicznego oraz czystości materiał...

więcej >>