Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: żeliwo (znaleziono: 32)

APARATUROWE I METODOLOGICZNE ASPEKTY ILOŚCIOWEJ ANALIZY MIKROSTRUKTURY ŻELIWA


W pracy porównano wyniki zastosowania różnych systemów obrazowania mikrostruktury (mikroskop świetlny oraz tomograf rentgenowski) oraz różnych systemów analizy obrazu do pomiar...

więcej >>


WŁAŚCIWOŚCI TERMOFIZYCZNE ŻELIWA PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI TARCZ HAMULCOWYCH


Praca przedstawia wyniki szczegółowych badań podstawowych właściwości termofizycznych tarcz hamulcowych wykonanych z żeliwa szarego. Próbki żeliwa badano przed i po procesie eksploatacji w ukł...

więcej >>


WPŁYW MODYFIKACJI BEZPOŚREDNIEJ W FORMIE ODLEWNICZEJ NA STRUKTURĘ STOPÓW ŻELAZA


W trakcie realizowanego projektu przeprowadzono serie badań nad wpływem rozdrobnionego modyfikatora naniesionego na powierzchnię formy na zmiany struktury powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego i sta...

więcej >>


WPŁYW AZOTU I BORU W ŻELIWIE SFEROIDALNYM NA PRZEMIANY STRUKTURALNE W PROCESIE HARTOWANIA Z PRZEMIANĄ IZOTERMICZNĄ


Omówiono rolę pierwiastków międzywęzłowych (azotu i boru) w procesie krystalizacji żeliwa sferoidalnego i w procesie obróbki cieplnej odlewów. Hartowanie z przemianą izotermiczną ...

więcej >>


OKREŚLENIE PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ WYBRANYCH GATUNKÓW ŻELIWA SFEROIDALNEGO ZA POMOCĄ POMIARU PRZEWODNICTWA TEMPERATUROWEGO METODĄ LASER-FLASH


W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przewodnictwa temperaturowego w funkcji temperatury dla dwóch gatunków żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu jednego z najnowocześniejszych zestaw&oacut...

więcej >>


KONWERSJA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNA ELEMENTU KUTEGO NA ODLEWANY


Zaprezentowana praca obejmowała analizę możliwości zmiany technologii wykonywania wahacza samochodowego, przy jednoczesnej zmianie tworzywa. Zastosowanie wysokowytrzymałego żeliwa sferoidalnego pozwoliło na ...

więcej >>


SEMI-SOLID PROCESSING METHOD FOR CAST IRON


Zaprojektowano i skonstruowano urządzenie do wytwarzania wlewków z żeliwa o globularnej-niedendrytycznej strukturze fazy pierwotnej. W tym celu wykorzystano zasadę przepływu po płycie pochyłej, tj. met...

więcej >>


KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK WĘGLIKOWYCH Cr3C2 – NiCr NANOSZONYCH METODĄ NATRYSKU PLAZMOWEGO NA POWIERZCHNIĘ ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO


W pracy przedstawiono rezultaty badań struktury i trwałości mechanicznej powłok na bazie węglika chromu typu Cr3C2-NiCr na powierzchniach odlewów z żeliwa sferoidalnego. Powłoki ...

więcej >>


MIKRODODATKI BORU I WANADU W ŻELIWIE ADI. CZĘŚĆ 2. BADANIA WŁASNE


W drugiej części pracy, opisującej rolę mikrododatków wanadu i boru w procesie kształtowania się struktury grubościennych odlewów z żeliwa ADI, omówiono wyniki przeprowadzonych badań w...

więcej >>


BADANIA SYMULACYJNE (Z WYKORZYSTANIEM METOD OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH) ZALEWANIA I KRZEPNIĘCIA WYBRANYCH ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA


W artykule przedstawiono wyniki komputerowej symulacji MAGMASoft i MAGMAIron zalewania i krzepnięcia w technologii wytwarzania odlewu ze staliwa 35GSM oraz odlewów z żeliwa sferoidalnego GJS400-15 i GJS600-3. ...

więcej >>


ZASTOSOWANIE NOWATORSKIEJ METODY POMIARU AKTYWNOŚCI TLENU W KONTROLI PROCESU WYTWARZANIA ŻELIWA SFEROIDALNEGO


Celem pracy była ocena metody pomiaru aktywności tlenu w ciekłym żeliwie dla prognozowania właściwości żeliwa po zakrzepnięciu. Przeprowadzono szereg wytopów doświadczalnych, wykonując pomiary aktywności tlenu po roztopieniu wsa...

więcej >>


OCENA ZMIAN STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW CZASOWO-TEMPERATUROWYCH PROCESU METALURGICZNEGO


Przedstawiono wyniki prób technologicznych (skład chemiczny, krzywe krzepnięcia, mikrostruktura) przy wytapianiu żeliwa sferoidalnego w Instytucie Odlewnictwa w piecu indukcyjnym. W przypadku krystalizacji grafitu sferoidalnego nie obser...

więcej >>


BADANIE CZYNNIKÓW ZMIENIAJĄCYCH STAN FIZYKOCHEMICZNY CIEKŁEGO ŻELIWA I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYWA


Badania przeprowadzono w kierunku określenia wpływu sposobu sferoidyzacji i modyfikacji, wartości CE, zawartości magnezu i lantanu na skłonność do tworzenia wad typu skurczowego, struktury i właściwości wytrzymałościowych żeliwa sfero...

więcej >>


OPTYMALIZACYJNA ANALIZA NUMERYCZNA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ I PRZEMIESZCZEŃ W PROCESIE WULKANIZACJI KUL DO ZAWO RÓW ZWROTNYCH


Obniżenie gęstości kul tonących zaworów zwrotnych o prawie 30% jest związane ze znaczną redukcją grubości ścianek czasz, z których montowane są kule. Podczas operacji wulkanizacji, prowadzonej pod wysokimi naciskami, istnie...

więcej >>


PORÓWNANIE MIKROSTRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ŻELIWA ORAZ STALI PODDANYCH DYNAMICZNEJ DEFORMACJI W TEŚCIE TAYLORA


W artykule podjęto próbę porównania odporności na dynamiczne obciążenia żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego i stali S215. Próbki poddano badaniom z zastosowaniem metodyki testu Taylora przy różnych prędkościa...

więcej >>


KOROZJA STALI I ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO W CIEKŁEJ CYNIE


W artykule przedstawiono przebieg korozji w ciekłej cynie próbek z żeliwa sferoidalnego ferrytycznego, próbek ze stali austenitycznej chromowo-niklowej X2CrNi 19-12 (00H18N10) i próbek ze stali konstrukcyjnej niskostopowej 1...

więcej >>


PROGNOZOWANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI I CIENKOŚCIENNYCH ODLEWÓW CZASZ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA DRODZE BADAŃ SYMULACYJNYCH


Badaniom symulacyjnym poddano cienkościenne odlewy czasz (półkul) o grubości ścianki 4,2 i 10,3 mm z żeliwa sferoidalnego, w zakresie prognozowania skłonności do tworzenia naprężeń wewnętrznych, wad odlewniczych, kształtowania s...

więcej >>


Eksploatacja wykresów CTPi w systemie CAPCAST


Artykuł stanowi opis działania jednego z modułów systemu CAPCAST, umożliwiającego rekomendację materiałów z żeliwa sferoidalnego, posiadających określone właściwości lub mogących osiągnąć oczekiwane właściwości po...

więcej >>


Wykorzystanie wykresów CTP niskostopowego żeliwa sferoidalnego do opracowania technologii wytwarzania żeliwa ADI


Omówiono znaczenie wykresów CTPc i CTPi w procesach obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego, szczególnie przy wytwarzaniu żeliwa ADI. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej zagadnienia. Badania...

więcej >>


Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej


Na podstawie przyjętych krzywych obróbki, określono rozkład pól temperatury w wybranych odlewach modelowych otrzymanych w trakcie analizy cieplnej, a następnie przyjmując te wartości jako warunki brzegowe przeprowadzono zintegr...

więcej >>


Próby ciśnieniowego odlewania żeliwa białego


Celem badań było określenie możliwości wytworzenia odlewów z żeliwa z wykorzystaniem różnych metod odlewania ciśnieniowego oraz ocena mikrostruktury tych odlewów i analiza procesu. Wykonano odlewy z żeliwa białego, k...

więcej >>


Zastosowanie próbników kubkowych o obniżonej objętości do badań krzepnięcia żeliwa


Celem pracy była ocena możliwości i korzyści z zastosowania próbników o obniżonej objętości (pocienionych) do analizy termicznej żeliwa. W ramach realizacji badań wykonano szereg wytopów żeliwa niestopowego i niskost...

więcej >>


Ocena wybranych właściwości żeliwa z grafitem wermikularnym hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI)


Przedstawiono próby otrzymania żeliwa wermikularnego hartowanego z przemianą izotermiczną (AVCI - Austempered Vermicular Cast Iron) oraz wyniki badań tego żeliwa. Obejmują one metodykę wytopów, strukturę żeliwa prze...

więcej >>


Analiza porównawcza krzywych krzepnięcia uzyskanych za pomocą systemu analizy termicznej oraz rejestratora cyfrowego


Celem badań było określenie możliwości i warunków zastosowania cyfrowego wielokanałowego rejestratora do kontroli jakości żeliwa za pomocą analizy termicznej wykonanej w krótkim czasie. Opracowano program komputerowy wsp&oac...

więcej >>


Dobór materiału na elementy robocze maszyn pracujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych


W części badawczej zaproponowano kilka rodzajów tworzyw (żeliwo ADI - które poddano czterem rodzajom obróbki cieplnej, staliwo manganowe oraz staliwo niklowo-miedziowe), zastosowanie których powinno zapewnić odpowie...

więcej >>


Żeliwo z grafitem wermikularnym jako tworzywo przyszłościowe


W pracy przedstawiono ogólne dane na temat nowoczesnego i rozwijanego w kraju żeliwa z grafitem wermikularnym, które z powodzeniem nadaje się na odlewy elementów maszyn i urządzeń, szczególnie pracujących w warunka...

więcej >>


Optymalizacja dodatków Ni i Cu w żeliwie ADI z uwzględnieniem szybkości stygnięcia odlewu


W pracy analizowano wpływ dodatków Ni i Cu na właściwości mechaniczne żeliwa ADI w odlewach o różnej grubości ścianek. Zastosowano plan eksperymentu, stosując kombinacje dodatku Ni w ilości 0,5% i 1,5% oraz dodatku Cu w ilo...

więcej >>


Odporność na szoki cieplne żeliwa sferoidalnego utwardzonego roztworowo z dodatkami wybranych pierwiastków stopowych


W ramach realizacji pracy wykonano siedem wytopów żeliwa sferoidalnego, umocnionego roztworowo podwyższoną zawartością krzemu, w tym z dodatkami Cu, Mo i Ni. Wykonano analizy termiczne wytapianego żeliwa i określono parametry charakt...

więcej >>


Alternatywna technologia otrzymywania ausferrytu w żeliwie sferoidalnym


W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu możliwości otrzymania ausferrytu w żeliwie sferoidalnym bez stosowania obróbki cieplnej odlewów. Osnowa ausferrytyczna zapewnia, poza wysokimi właściwościami mechanicznym...

więcej >>


Wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na właściwości mechaniczne i odporność na ścieranie żeliwa sferoidalnego z węglikami (CADI)


CADI (Carbidic ADI) - ausferrytyczne żeliwo sferoidalne z węglikami - jest stosunkowo nowym materiałem inżynierskim wykazującym doskonałą odporność na zużycie ścierne i dostateczną udarność. W niniejszej pracy przebadano wpływ dwust...

więcej >>


Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych


Technologia otrzymywania żeliwa sferoidalnego powoduje wydzielenie się grafitu w postaci kulek. Kształt ten w najmniejszym stopniu oddziałuje na obniżenie właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego. Jego wytrzymałość w znacznej mie...

więcej >>


Analiza symulacyjna przepływu ciekłego metalu przez innowacyjną komorę reakcyjną w technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego i jej optymalizacja


Odlewy z żeliwa sferoidalnego znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ze względu na swoje właściwości mechaniczne. Wytwarzanie tego gatunku materiału wymaga utrzymania reżimu technologicznego oraz czystości materiał...

więcej >>